Naturvernforbundet støtter Støres initiativ til samferdselskutt

Jonas Gahr Støre varsler kutt i samferdsels- og byggeprosjekter som følge av krigen i Ukraina. Statsministeren mener tiden er inne for å gå ærlig og åpent gjennom store samferdselsprosjekter. Naturvernforbundet ønsker initiativet hjertelig velkomment, og foreslår at regjeringa en gang for alle går bort fra at nye motorveier skal bygges for 110 km/t.

Når vi bygger veier som er beregnet for en fart på 110 km/t, må veien legges i ny trasé med
dobbelt så store svinger og lange av- og påkjøringsfelt. Når vi derimot bygger veier som er
beregnet for en fart på 90 km/t, kan vi i mye større grad gjenbruke veiene vi har, og vi sparer
penger, natur, matjord, kulturminner og klimagassutslipp. I tillegg sparer den enkelte bilist utgifter,
og vi i omgivelsene spares for støy og mikroplast.
Naturvernforbundet i Ringerike og Hole og Naturvernforbundet i Buskerud forventer at denne
kursendringen får umiddelbare konsekvenser for pågående prosjekter og for driften av det statlige
selskapet Nye Veier AS.


Det bør også få konsekvenser for fellesprosjektet Ringeriksporteføljen.
Slik vi ser det, må veien må frikobles fra banen, og en annen trasé for Ringeriksbanen må opp til ny
vurdering. Dersom jernbanen blir bygd i dagens planlagte trasé, vil det føre til store
naturødeleggelser og store klimautslipp. Det å legge firefelts motorvei og jernbane parallelt
gjennom et vernet våtmarksområde, er det verst tenkelige alternativet med tanke på
naturødeleggelser.


Behov for nye tanker i Nye Veier AS
Nå må Nye veier tenke nye tanker. Gigantomanitankegangen til regjeringa Solberg er langt i fra
bærekraftig. Erfaringer vi har fått fra bygging av firefelts motorveier andre steder i Norge, har ført
til et felles brev fra Bondelaget, NAF og Naturvernforbundet, der de ber om en revisjon av
veinormalen.
Hovedinnholdet i dette brevet er at trafikkmengden bør være betydelig større enn det kravet er i
dag, før det vurderes å bygge firefelts vei. Det er god faglig dekning for å si at en fleksibel 2/3-felts
vei med fartsgrense på 90km/t er et godt alternativ. Det er beregnet at vi har et etterslep på
vedlikeholdet av riks- og fylkesveier på rundt 100 milliarder kroner. En endring av veinormalen vil
derfor frigjøre midler til vedlikehold og utbedring av disse veiene.
“Nye Veier” må ta inn over seg nye signaler og de erfaringer vi har fått. De bør bruke en større del
av eksisterende veinett, og basere seg på å utbedre disse til 2/3-felts veier.


Ny trase`for Ringeriksbanen
Alle store prosjekt har et krav om konseptvalgutredning. Ringeriksbanen er et unntak.
Det betyr at vi ikke har fått en god gjennomgang av alternative løsninger. Den tidligere
vedtatte traséen over Åsa har mindre miljøutfordringer, selv om dette ikke er det mest
ønskelig alternativet. Et annet alternativ, og etter vår mening det mest relevante, kan være
å koble banen opp med Gjøvikbanen som nå har behov for en opprusting.
Styresmaktene har et mål om å flytte 30% av godstrafikken over på bane og sjø. Likevel er
Ringeriksbanen ikke dimensjonert for godstransport, samtidig som trailerne får splitter ny
motorvei parallelt med jernbanen. Her ser vi at det er noen logiske brister og at
virkemidlene ikke harmonerer med målsetningene. Det er her flere eksempler på
manglende logikk.


Samfunnsmålet for prosjektet er å få flere til å reise kollektivt og å bidra til effektiv, sikker
og miljøvennlig transport for reisende mellom Oslo- Hallingdal og Bergen.
Naturvernforbundet mener at en firefelts motorvei som vil gå parallelt med jernbanen,
neppe er det beste virkemiddelet for å få flere til å reise kollektivt.
Nå må “Nye Veier” rett og slett begynne å tenke helt nytt. Dersom de tviholder på planene
sine og prøver å krysse Mælingen med jernbane og motorvei, kan de fort ende opp i
samme problem som de har gjort i Moss der kvikkleire skaper store
kostnadsoverskridelser.
Vi anbefaler derfor å satse på den kjente fjellvettregelen: Det er ingen skam å snu.


Naturvernforbundet i Ringerike og Hole – Jan Rune Paulsen
Naturvernforbundet i Buskerud – Martin Lindal