Nedalsvassdraget endelig vernet

Den 18. februar 2005 ble over 50 vassdrag vernet av Stortinget. I Buskerud ble Nedalsvassdraget i Sigdal gitt beskyttelse mot kraftutbygging og andre inngrep.

Vernevedtaket innebærer at det skal tas spesielle hensyn til vassdraget. For eksempel gjelder det nå et bygge- og anleggsforbud i 100 metersonen langs elva, større sidebekker, vann og tjern. Dessuten skal det tas rimelige hensyn til biologisk viktige områder (BVO) langs og i vassdraget.

Godfarfoss til konsesjonsbehandling
Dessverre ble det ikke i denne omgang vedtatt vern for den nederste delen av Dagalifallene, det vil si Godfarfoss. Det ligger dermed an til konsesjonsbehandling og fortsatt strid om dette ca 1 km lange fosse- og strykpartiet øst for Dagali. Produksjonspotensialet er beskjedne 60 – 80 GWh, mens verdien for landskap og friluftsliv er betydelig.

Les om vernet (PDF-fil).