Nei til ny dam ved Store Bumla

Ulvig Kiær Kraft AS har søkt Modum kommune (forvaltningsmyndighet) om å få bygge ny dam ved utløpet av Store Bumla i Finnemarka naturreservat. Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF) har nå sendt en uttalelse til Modum kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling, med krav om at det ikke gis dispensasjon fra verneforskriften. Tiltaket vil være i strid med verneformålet og komme i sterk konflikt med allmenne interesser, heter det i uttalelsen.

Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF) er en sammenslutning av friluftslivs- og naturvernorganisasjonene i fylket. FNF samler alle de gode kreftene for å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i fylket. Drammens og Oplands Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud står bak dette brevet og representerer om lag 15 000 medlemmer.

Forum for natur og friluftsliv anser bygging av ny Dam Store Bumla i Finnemarka naturreservat som en sak av stor prinsipiell betydning. FNF ønsker ikke tekniske inngrep i naturreservater: Naturreservat er lovens strengeste verneform og bør forvaltes deretter.

Les hele uttalelsen

«Damstedet», slik det så ut på fredningstidspunktet (1993) og fremdeles ser ut. Ved omsøkte regulering vil høyeste regulerte vannstand (HRV) ligge 3 meter høyere enn på bildet.

«Dam Store Bumla», slik den så ut på fredningstidspunktet (1993).