NiB har klaget på vedtak i Sigdal kommune

Naturvernforbundet i Buskerud er kritisk til Sigdal kommunes reguleringsplan for Søland Langsetermark

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) påklager Sigdal kommunes egengodkjenning av reguleringsplan for Søland Langsetermark gnr 136 bnr 5, vedtak av 15.6.2012, kunngjort i Bygdeposten 18.10.2012 og med
NiB er generelt meget kritisk til ekspansjon av hytteområdet Frøvoldseter – Storvatn, spesielt i den omfattende grad som her foreslås. Det er allerede vedtatt (og i begrenset grad allerede utbygd) hytteplaner på toppen av Storvassåsen som vil ha og delvis allerede har hatt betydelige negative konsekvenser på nasjonalt viktige naturverdier.
Vi vil forvente at Sigdal kommune avviste utbyggingsplaner i den størrelsesorden som det legges opp til på Søland Langsetermark, spesielt med tanke på så omfattende som disse planene er mht. areal og antall hytter. Dette begrunnet i
omfattende og uakseptabelt store negative effekter på natur og landskap.