NiB stopper trolig inngrep langs vernet vassdrag

NiB klarer trolig å stoppe det store terrenginngrepet langs vernet vassdrag dvs Lågen øst for Dagali. Som dere ser av vedlegget går rådmannen i Hol mot dispensasjon for å fortsette innegrepet i 100 meters sonen

Politisk utvalg for plan og utvikling i Hol kommune skal behandle saken i møte 13. juni 2012.

Rådmannenen i Hol har følgende innstilling: (sitat)

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-4 , her landbruksformålet og plan og bygningsloven § 1-8, forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag og LNF formålet i kommuneplanens arealdel jfr. plan og bygningsloven § 11-6, avslås søknad om dispensasjon for masseuttak som omsøkt.

Samlet vurderer en at de negative konsekvensene er vesentlig større en de positive. Videre vil hensynet bak bestemmelsen vedrørende inngrep i vernesonen på 100m til vann og vassdrag bli vesentlig tilsidesatt, og det vil kunne gi uheldige signaler i forhold til ulovlige tiltak i vassdragsområdende.