Ny forskrift om vannressursforvaltning

Med virking fra 1.1.2007 er den nye forskriften blitt del av norsk rett. Hovedhensikten med forskriften er å sikre en helhetlig forvaltning av vassdrag med utgangspunkt i nedbørsfelt. Forskriften er basert på EUs vanndirektiv. Målet er at alle vassdrag skal opprettholde eller oppnå ‘god tilstand’. Imidlertid foreligger det muligheter for unntak fra kravene og det må derfor arbeides for at smutthullene skal bli færrest mulig.

Norgeskartet er tegnet på nytt ved at det nå opprettes 9 vannregioner. Buskerud er vannregion 2 og omfatter alle nedbørsfelt i Buskerud og Vestfold, samt Dokka/Begna i Oppland og Skiensvassdraget/Kragerøvassdragene i Telemark.

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med tiltaksprogram for vassdragene. Vassdragene skal kartlegges (karakteriseres) og overvåkes. I Buskerud er allerede Numedalslågen gitt en ”første karakterisering” av NIVA, 2004.

Fylkesmannen i Buskerud har det overordnede ansvaret i vår region.