Ny Riksvei 35 gjennom Øvre Eiker

Kommunestyret i Øvre Eiker skal på møtet i oktober ta stilling til planprogram for ny Riksvei 35 gjennom kommunen. Statens Vegvesen planlegger ut fra at veien skal bygges som en firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t, med de føringene dette gir for kurvatur og plassering i terrenget.

Det er hevet over tvil at dette prosjektet blir det største naturinngrepet i Eikers historie, med store konsekvenser for dyrket jord, miljøet langs Drammenselva, naturforekomster og skogsområder. Ikke minst vil det bli store sår i det vakre Eikerlandskapet. Det må derfor være et politisk mål å redusere tiltakets omfang, slik at konsekvensene blir så små som mulig.

Naturvernforbundet har forståelse for behovet for en avlastning av trafikken gjennom Hokksund sentrum og for en mer trafikksikker vei mellom Hokksund og Åmot, men kan ikke se at slike hensyn rettferdiggjør den tenkte gigantutbyggingen av RV 35.

Kommunestyret i Øvre Eiker har en reell mulighet til å redusere ødeleggelsene. Og den sjansen har de nå. Kun ved at kommunen krever utredning av en mindre massiv vei med bedre tilpasning til landskapet, kan de omfattende raseringsplanene stanses. Dersom et slikt signal uteblir ved denne korsveien, vil Statens Vegvesen fortsette sitt planarbeid basert på krav til 4-felts motorveistandard, til enorm skade for de delene av bygda som rammes. Vi ber derfor kommunestyret fatte et vedtak vedrørende planprogrammet om at ny Riksvei 35 skal utredes med en vesentlig lettere og mer miljøvennlig standard enn det Statens Vegvesen legger til grunn, gjennom å redusere antall kjørefelter til to, men med forbikjøringsfelt i begge retninger og med en toppfart på max 90 km/t.

Med den kunnskapen vi har i dag om menneskeskapte, farlige klimaendringer og med Norges tilslutning til Parisavtalen, kan vi ikke lenger planlegge og bygge nye veier for økt trafikk. Biltrafikken må før eller siden reduseres, og i større og større grad erstattes av et velfungerende og effektivt kollektivsystem. Primært burde derfor en forsiktig opprusting av dagens Rv 35, med nødvendige trafikksikkerhetstiltak og med en løsning som avlaster Hokksund, være bra nok.

Naturvernforbundet i Eiker

Gjermund Andersen
Anne Foss