Nye Drammen sykehus

Naturvernforbundet i Drammen har tidligere tatt til orde for at et nytt sykehus bør bygges i Drammen og ikke på Gullaug fordi en lokalisering på Gullaug vil øke trafikk- og miljøbelastningen ytterligere.

Dette innlegget er skrevet av Per Valset og stod på trykk i Drammens Tidende 11.10.10:

Sykehuset Buskerud/ Drammen sykehus —-fleip eller fakta.

Det er trist når det på et eller annet tidspunkt går politisk prestisje i saken.

I den senere tid er det fremkommet påstander og reist tvil om helt sentrale sider ved bygging av nytt sykehus til erstatning for dagens sykehus. Naturvernforbundet i Drammen finner derfor grunn til å slå fast viktige og faktiske forhold som etter vår mening har betydning for lokaliseringen.

Spørsmålet om nytt sykehus har versert i en årrekke. Utredninger og analyser er lagt fram, og mange har på ulike måter og med ulike motiv engasjert seg i debatten.

Sykehusetableringer skaper med rette stort engasjement, fordi det berører mange; ansatte, pasienter og pårørende. Men slike saker har også store samfunnsmessige konsekvenser, ikke minst helse- og samferdselspolitiske konsekvenser. Det som imidlertid er trist er når det på et eller annet tidspunkt går politisk prestisje i diskusjonen om lokalisering.

I spørsmålet om sykehus i Drammen føler vi dette er tilfellet, og da blir det problematisk å kunne se saken med nye øyne.

Miljømessige forhold.

I spørsmålet om å legge et nytt sykehus til Gullaug, har Naturvernforbundet tidligere pekt på det kritikkverdige at spørsmål om de miljømessige konsekvensene knyttet til en årlig økning av transportarbeidet på 5 millioner personkilometer ikke er gitt den betydning dette fortjener.

Det må legges til at dette tallet er et forsiktig anslag (Konsekvensutredningen nov 2004, s.91 og 92) Dette rimer ikke med Regjeringens mål om må få ned utslippet av klimagasser!

Derfor er det med interesse vi registrerer at det fra politisk hold i Miljøverndepartementet ønskes ny vurdering av lokaliseringen ut fra ønsket om et sentrumsplassert sykehus knyttet til kollektivknutepunkter.

Det miljømessige hensynet var nettopp en viktig faktor da det nye sykehuset i Trondheim ble lagt midt i Trondheim sentrum (St. Olavs hospital).

Minner også om at strengere miljøkrav fra Klima- og forurensningsdirektoratet har ført til at Multiconsult i sommer har tatt prøver i bakken for å undersøke forurensningen i grunnen.

Dette som del av grunnlaget når Helse Sør-Øst skal forhandle med Orica om kjøp av tomta.

Lokalisering.

Det har fra tid til annen, senest i DT 2.oktober i år blitt fremsatt påstander om at det ikke er arealer i Drammen til å bygge et sykehus tilsvarende arealet for et sykehus på Gullaug.

Dette er direkte feil, og en farlig påstand om et så sentralt spørsmål som arealbehovet.

Det faktiske forhold er at det er fullt mulig å bygge nytt sykehus i Drammen på nåværende lokalisering ved å ta i bruk området rundt høyskolesenteret (tidligere) og andre eiendommer tilhørende Drammen kommune og Entra.

I denne sammenheng vises det til vedtak i Drammen formannskap 12.april 2005, sak 76/05.

hvor det oppsummeres i pkt 7:

«På denne bakgrunn mener Drammen kommune det er beklagelig at referansealternativet (utbygging ved dagens sykehus) ikke er vurdert som fullverdig alternativ i konsekvensutredningen. Det foreligger godkjent konsekvensutredning og vedtatt reguleringsplan for utvidelse av sykehuset på dagens tomt i Drammen sentrum. Det vises også til at dagens høyskoleområde tidligere er tilbudt som utvidelsesområde for sykehuset.

Ny høyskole på Grønland skal ferdigstilles i 2006, og dagens høyskoleområde kan da i løpet av kort tid frigis til for eksempel sykehusutbygging. Utvikling av sykehuset på dagens område bør derfor tas opp igjen som fullverdig alternativ før endelig lokaliseringsvalg gjøres»

Det er videre foretatt en mulighetsanalyse ved Entra/Drammen Eiendom KF og arkitektselskapet Halvorsen & Reine AS som ble lagt fram på en pressekonferanse ultimo september 2005. Mulighetsanalysen konkluderer med at romprogrammet kan tilfredsstilles på en god og økonomisk forsvarlig måte ved utbygging i Drammen.

Til historien hører også med at Drammen kommune har sikret seg ytterligere arealer i området.

Til de som hevder at det er praktisk vanskelig å bygge nytt i Drammen sentrum, samtidig som sykehuset skal fungere som sykehus, er det nok å vise til Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, hvor de over tid har foretatt slik trinnvis utbygging. Vi ser at det er praktiske problem knyttet til dette, men det er i denne sammenheng ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er at det nå må bli slutt på å reise tvil om det er plass til å utvikle og bygge nytt sykehus i Drammen sentrum. Arealene er der og erfaringer og sluttresultat er positive både i Trondheim og Tønsberg. Så hvorfor ikke i Drammen, når det som tidligere understreket også ivaretar hensynet til klimapolitiske føringer ved stor statlig etablering? Videre vil gevinsten være stor med Drammen sentrum som sentralt kollektivknutepunkt og fortsatt utvikling av kollektivtilbudet.

Naturvernforbundet i Drammen.