Nye verneområder i og rundt Tyrifjorden

Det er vedtatt opprettelse av 13 nye verneområder i og rundt Tyrifjorden. Verneområdene er på til sammen 21 312 dekar og ligger i kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier. Verneplanen var på høring i 2011.

Våtmarkene i og rundt Tyrifjorden er svært verdifulle og har et rikt biologisk mangfold. Flere eksisterende verneområder i området har internasjonal status som Ramsar-områder og det har lenge vært kjent at også andre deler av våtmarkene i området har store verneverdier. Fylkesmannen i Buskerud fikk i 2007 i oppdrag å utarbeide en verneplan for våtmarksområder i Tyrifjorden og nærliggende områder. Planen skulle inneholde forslag til vernetiltak for å sikre de viktigste forekomstene av sjøfugl og andre vannfuglkolonier, både hekkeområder og raste- og beiteområder. Det skulle legges vekt på å se eksisterende og nye verneområder i Tyrifjorden i en helhetlig og funksjonell sammenheng.

Se informasjonsbrev og kart til høyre.

Styreleder i NiB, Martin Lindal, ble intervjuet av NRK Buskerud om saken. Intervjuet hører du her  https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-buskerud/DKBU02012518/22-06-2018#t=1h12m24.52s

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ble også intervjuet, og han hører du her:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-buskerud/DKBU02012518/22-06-2018#t=1h6m34.08s