Nytt notat fra NiB – Kartlegging av tiurleiker i deler av Buskerud 2018 – 2020.

Notatet gjengir noen resultater fra kartlegging av tiurleiker i deler av Buskerud de siste 3-4 årene. Formålet med kartlegging har vært å lete opp tiurleiker, kartfeste disse og informere tømmerkjøpere slik at nødvendige hensyn kan bli tatt. Arbeidet har vært todelt: ➢ Kartlegging i Ringerike ➢ Kartlegging i noen andre utvalgte områder i Buskerud

Øvrige områder omfatter deler av disse kommunene: Øvre Eiker, Modum, Sigdal, Krødsherad, Flesberg og Nesbyen. Det er plukket ut områder hvor det tidligere ikke er kjente registreringer og hvor det ut fra skogforholdene er rimelig å forvente at det er tiurleik. Også eldre registreringer på viltkart og i Artskart/Naturbase er kontrollert. For 2020 har NiB mottatt støtte til arbeidet fra Ringerike kommunen med kr 15 000 og Viken fylkeskommune kr 10 000. Ansvarlig for prosjektet, og den som har skrevet notatet, er Thor Erik Jelstad. På Ringerike har ytterligere fem personer bidratt i feltarbeidet og bidrag til en egen rapport til kommunen over lokaliteter.

Notatet kan leses i lenken under.