Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan for Øvre Eiker 2021-2033

Naturvernforbundet i Øvre Eiker og Buskerud har innspill til kommuneplanens arealdel som i vesentlig grad berører naturverdier av stor betydning, både lokalt og nasjonalt. Ved behandling i Kommuneplanutvalget den 09.06.2021 ble det fremmet forlag om nye utbyggingsområder for boliger.

skog

Kim Mogen Myhre (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Sp: Nr 8 – Blåfjell/Klommestein – tas inn i planen Avstemming: Vedtatt mot 3 stemmer. Ap stemte mot

-Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp og V: Nr 18 – Røkeberg – tas inn i planen Avstemming: Vedtatt mot 3 stemmer. Ap stemte mot

Disse to områdene ble altså tatt inn i planen og det er disse to områdene vi ønsker å kommentere i denne omgang.

 

Blåfjell/Klommestein

Figur 1: Foreslått utbyggingsområdet for bolig i Øvre Eiker sin del. Lys blå markering.

Det er foreslått hele 800 boliger i dette området, og det er bare i Øvre Eiker delen.

Sitat fra konsekvensvurderingen:

«Forslaget innbefatter et stort nytt areal for boligutbygging i både Øvre Eiker og Drammen kommune. Henholdsvis 890 daa i Øvre Eiker og 1000 daa i Drammen.

Naturmangfold og vassdrag: Uavklart. Området er ikke tilstrekkelig kartlagt.

Friluftsliv: Gode forhold for friluftsliv. Må hensyntas ved utbygging.»

Området er blitt konsekvensvurdert. Konklusjonen der er:

Stor negativ konsekvens, viktige verdier går tapt. Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer. Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.

Til tross for dette blir området altså tatt inn i planen. Resultatene fra NiN kartleggingen ble publisert den 3.2.2021, altså i god tid før behandling i kommuneplanutvalget hvor området ble tatt med.

 

Naturvernforbundet sin vurdering av naturverdiene og planforslaget:

Øvre Eiker er et nasjonalt kjerneområdet for kalkbarskog i Norge. Naturtypene er truet (bla. av boligutbygging og industrialisert skogbruk og dårlige skogsertifiseringsregler). Samtidig som naturtypen er levested for mange utryddingstruede arter. Området mellom Solbergfjellet og Harakollen er et spesielt viktig området for disse naturverdiene, med tette mosaikker av naturtyper som til sammen forsterker hverandre. Området har naturverdier av nasjonal eller internasjonal betydning. Det er ganske oppsiktsvekkende at kommunen i det hele tatt kan foreslå utbygging i dette området, det er verken i tråd med kommunenes egne føringer om bærekraftig utvikling, eller i tråd med naturmangfoldloven. Det foreslåtte området må tas ut av planen. Dersom man skal nå målet om å stanse tapet av naturmangfold, så kan man ikke fortsette som før med stadig tap og nedbygging av leveområder. Her må kommunene sette noen grenser, og si nei til utbygging av enkelte områder. Man har kunnskap om hva som er truslene, og nå også god kunnskap om hvor verdiene befinner seg.

 

Røkeberg

Figur 2: Foreslått utbyggingsområde for boliger. Lys blå markering.

Det er forslått 500 boliger innenfor dette området. Det betyr en omfattende nedbygging av natur.

Sitat fra konsekvensvurderingen:

«Området er artsrikt med flere arter av stor forvaltningsinteresse. I tillegg er det registrert forekomster av kalkrik alm-lind-hasselskog som er en viktig naturtype, og som i utgangspunktet har høy artsforekomst. Kvaliteten på de enkelte lokalitetene varier.

Registrerte arter som er sterkt truet: pastellkjuke. Registrerte arter som er nær truet: rosenkjuke, bølgekjuke, blek korallsopp, gullkorallsopp, grangråkjuke, lakrismusserong, fiolgubbe

Registrerte arter som er vurdert som sårbare: filtkjuke, gul snyltekjuke, dyster korallsopp, ask.

Forslaget vil medføre negative konsekvenser for landbruksdrift og naturmangfold.»

Området er blitt konsekvensvurdert. Konklusjonen der er:

Stor negativ konsekvens, viktige verdier går tapt. Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer. Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.

Til tross for dette blir området altså tatt inn i planen.

 

Naturvernforbundet sin vurdering av naturverdiene og planforslaget:

Øvre Eiker er et nasjonalt kjerneområdet for kalkbarskog i Norge. Naturtypene er truet (bla. av boligutbygging og indualistrert skogbruk). Samtidig som naturtypen er levested for mange utryddingstruede arter. Innenfor det foreslåtte området finnes disse typene, men også andre viktige naturtyper som edelløvskog og sumpskoger. Disse naturtypene (med moderat lokalitetskvalitet eller høyere) må tas ut av planforslaget. Det samme gjelder et området (se figur 1) med eldre, ikke flatehogd kalkgranskog. Også en viktig og truet naturtype som burde ha vært fanget opp i forbindelse med NiN kartlegging. Vurderingene er gjort av biolog med lokalkunnskap. Artsinventaret i dette området er dokumentasjon på naturtypen. Naturvernforbundet er kjent med at det er foretatt omfattende flatehogster innenfor planforslaget helt i det siste (kilde: satelittfoto). Gjenværende skog med høye naturverdier må tas ut av planforslaget.

Figur 3: Gjenværende området med eldre kalkgranskog. Lys blå markering. Avgensning er noe omtrentlig.

Øvrige kommentarer: Vi ønsker også å påpeke at skogbruksnæringen/skogeiere forholder seg til andre regler når det gjelder miljøhensyn. Vi erfarer ofte at store naturverdier blir hogd før et område blir konsekvensvurdert i forbindelse med regulering. Kommunens arealplan må ta hensyn til de naturverdier som finnes per dags dato, og ikke inkludere disse lokalitetene i avgrensning.

Viktige naturtyper etter NiN metodikken (moderat lokalitetskvalitet eller høyere) i begge områdene som er foreslått for utbygging, kan ses ved å laste ned pdf. filen i rammen til høyre. 

 

Jon Trygve Johnsen