Positive endringer i Fiskumvannet naturreservat

I 2015 var det for første gang siden 1955 beitende husdyr i naturreservatet ved Fiskumvannet. Allerede etter én sesong kan det ses endringer for fuglelivet. Les mer i rapporten om fuglelivet samt oppsynsrapporten fra SNO.

For første gang på ca. 60 år ble det i 2015 gjennomført beite i Fiskumvannet naturreservat. Inntil 17 storfe av rasen skotsk høylandsfe og 22 sau kunne skues i perioden 13 juni til primo september. (De måtte hastehentes rett før storflommen.) Steinar Stueflotten har laget en verdifull rapport med status for fugleobservasjoner på Hegstad beitemark og tilknyttede lokaliteter i 2015. I rapporten tas det også med observasjoner fra de foregående 4 åra, samt diskusjon rundt mulige endringer. Statens Naturoppsyn (SNO) har vært utøvende organ for arbeidet i reservatet. De har laget en oppsynsrapport for 2015, inkludert forslag til tiltak for 2016.

Under Nytt fra fuglenes verden i Vår Fuglefauna nr. 4 2015, finnes notatet «Ny rødliste viser at vadefugler i kulturlandskapet er i en krisesituasjon». Dette griper rett inn i det arbeidet som gjøres ved Fiskumvannet.

Omtalte dokumenter kan lastes ned i rammen til høyre