Rapport fra pilotprosjekt – svartelistede arter i Nedre Eiker kommune

Buskerud Botaniske Forening, Naturvernforbundet i Eiker og Nedre Eiker kommune har i 2015 startet et pilotprosjekt for bekjempelse av svartelistede planter i kommunen.

Nedre Eiker er den kommunen i Norge som har flest orkidearter. Her finnes et rikt kulturlandskap og mange svært sjeldne og rødlistede planter, som i dag trues flere steder av invasive arter. Målet med prosjektet er å gjøre innbyggerne i kommunen bevisste på problematikken med spredning av fremmede arter. Det inkluderer økt kunnskap om forebyggende tiltak og hvilke arter som bør unngås, dessuten bekjempelse og håndtering av fremmede plantearter. På den måten kan Nedre Eiker bli pilotkommunen som tar ansvar for sitt unike biologiske mangfold, viser handlekraft og tar truslene fra fremmede plantearter på alvor.

Det har vært en klar målsetting å fjerne svartelistede arter i konkrete områder for å få en tydelig signaleffekt overfor kommunens innbyggere.

Rapporten kan lastes ned i rammen til høyre.