Rapport hekkeresultater fjellvåk

Rapporten inneholder hekkeresultater fra 2014 sammenstilt med data fra 1992 og 1994 i tre utvalgte kommuner i Buskerud. Faglig ansvarlig for rapporten er Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

Det er bred oppfatning om at fjellvåkbestanden har vært på retur de siste 20-30 årene i Fennoskandia. Dette har vi sett klare tendenser til også her lokalt.

Hovedhensikten med dette prosjektet har derfor vært å sammenligne hekketettheten i to forskjellige tidsperioder, innenfor tre kommuner (Nore og Uvdal, Hol og Ål) i øvre Buskerud. Dette for å kunne dokumentere en eventuell nedgang i den lokale hekkebestanden. 2014 utmerket seg som et rikt lemen- og smågnagerår. Derfor var det naturlig å velge 1994 som også var et tilsvarende rikt lemen- og smågnagerår. I tillegg ble 1992 også valgt som et referanseår da vi hadde gode data også fra dette
året, et ikke spesielt godt lemenår, men med gode forekomster av fjellvåk.

Ved sammenstilling av dataene fra 2014 og 20 år tilbake ser det ut til å være en kraftig nedgang på antall hekkende fjellvåker. Bare 50,1 % av hekkeplassene fra 1992 og 38,7 % av hekkeplassene fra 1994 ble benyttet i 2014.