Reguleringsplanen Ny rv. 23 Dagslett Linnes (2014): Vesentlig mangel i kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldloven

Det er i det kystnære åkerlandskapet, i dreneringsgrøfter og langs jorder og veier vipene har tilholdssted i Linnesområdet, utenfor Linnesstranda naturreservat. Reguleringsplanens store ombygginger av Linnesområdet vil fjerne leveområdet for vipe, og er derfor en stor trussel for arten lokalt.

Les hele høringsuttalelsen