Rødlistede markboende sopp i kalkbarskog

Jon Trygve Johnsen har utarbeidet en oversikt over alle rødlistede markboende sopp som er påvist i kalkbarskog i Norge.

Jon Trygve Johnsen

Gullkorallsopp (Foto Jon Trygve Johnsen)

Oversikten viser 177 arter. Samtlige arter er i mer eller mindre grad gode signalarter på bevaringsverdig skog. Det gjelder særlig for skog som er viktige levesteder for rødlistearter, såkalte livsmiljøer. Forfatteren og Naturvernforbundet i Buskerud håper at denne oversikten er til hjelp for folk som arbeider med og er opptatt av å dokumentere forekomster av livsmiljøer i skog, der hvor tømmerhogst planlegges eller er i gang. Eller som hjelpemiddel i forebyggende kartlegging.

Bildene i oversikten er tatt av en rekke navngitte bidragsytere.