Rovfugl i Buskerud – kartlegging 2020-2021

Rapporten er en kortfattet presentasjon av resultatene fra en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn, hønsehauk og fiskeørn i Buskerud, 2020-2021.

For kongeørn gjelder rapporten 2020 og 2021 og dekker hele fylket. For hønsehauk gjelder kartlegging 2021 og omfatter primært midtre deler av fylket, men tar også med noen funn fra Hallingdal og Numedal. Kartleggingen av fiskeørn gjelder også 2021 og dekker mye av, men ikke hele Buskerud. Data fra fiskeørnkartleggingen inngår også i en fylkesdekkende rapport publisert i Buskskvetten i desember 2021. For å lese hele rapporten last ned pdf fila fra rammen til høyre.

Det er nå gjennomført 15 år med fylkesdekkende kartlegging av kongeørn i Buskerud. Det har gitt god innsikt i bestand og reproduksjon og har medvirket til at Buskerud er blant landets best kartlagte områder. Reproduksjonen i 2020 var på minst 35 unger og i 2021på minst 19 unger. Ungeproduksjonen i 2020 var blant de beste som har vært registrert. I 2021 ble det en betydelig nedgang og et resultat godt under gjennomsnittet. En medvirkende årsak var mislykket hekking hos et uvanlig stort antall par, spesielt i nordfylket. I Hol kommune er det for første gang ikke kjent en eneste vellykket hekking. For begge årene framstår de vestlige og nordvestlige delene av Buskerud som områdene med den største ungeproduksjonen. Kartlegging i 2021 har ikke vært så god som ønsket og den faktiske ungeproduksjonen har vært høyere enn det som framkommer her.
I den nye rødlista 2021 har kongeørn beholdt status som Livskraftig (LC).

For hønsehauk har 2021 vært et relativt godt år, med 25 vellykkede hekkinger i 49 kontrollerte revir. I tillegg var det 2 mislykkede hekkinger og 5 revir med aktivitet uten at hekking ble påvist. I 3 av de vellykkede hekkingene ble nylig utflydde unger observert, men uten at det har lykkes å finne reir. Det er funnet 3 nye revir. I tillegg er det gjort flere funn av nye reir i etablerte revir, noe som har bidratt til de relativt gode resultatene. Hønsehauk har endret status fra Nær Truet (NT) til Sårbar (VU) i den nye rødlista 2021. Ettersom arten trolig å ha hatt betydelig tilbakegang i skogområdene de siste 20 årene, synes det som et riktig valg. Hvorvidt arten reelt får bedre beskyttelse gjenstår å se. Det er ikke åpenbart.

Kartlegging av fiskeørn har som tidligere år hatt en noe lavere prioritet enn øvrige arter og har i stor grad vært begrenset til kontroll av kjente hekkeområder i deler av Buskerud. I tallene som presenteres har det vært bidrag fra en rekke personer. Det er kontrollert 32 hekkeområder, med 17 vellykkede hekkinger, 2 mislykkede hekkinger og 3 tilfeller av aktivitet uten at hekking er påvist. Det er også i år nedslående hekkresultater i deler av midtfylket, mens det er bedre helt i sør og i noen områder i nord. Materialet som er samlet inngår også i en fylkesdekkende rapport og det vises til denne for mer inngående omtale av årets kartlegging.
Fiskeørn har endret status fra Nær Truet (NT) til Sårbar (VU) i den nye rødlista 2021. Med tanke på at en rekke av de tradisjonelle hekkeområdene er forlatt, særlig i midtfylket, synes det å være en riktig vurdering. Forstyrrelser ved hekkeplassen er et tilbakevendende problem for denne arten. Det gjelder særlig der hekkeplassen ligger ved vann.

Kartleggingen er utført og rapporten er skrevet av Thor Erik Jelstad.