Rovfuglene og ny rødliste

Den nye rødlista som Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no) presenterte 9. november innebærer en del endringer for de rovfuglarter Naturvernforbundet i Buskerud arbeider med.

Generelt har rovfuglene hatt en gunstig utvikling siden forrige revisjon og flere arter vurderes nå som livskraftige og står derfor ikke lenger på rødlista. Selv om det kan være riktig på landsbasis, kan likevel bestanden være lav og truet regionalt. Det gjelder for eksempel jaktfalk, hvor hovedtyngden av bestanden finnes langs kysten i Nord-Norge, mens bestanden i våre fjellområder er lav og utsatt.

Thor Erik Jelstad, 27.11.10