Skogbruket og hønsehauken

Notater fra kartlegging i deler av Buskerud i 2020

Dette notatet fra Naturvernforbundet i Buskerud beskriver resultatet av kartlegging av hønsehauk i 2020 i deler av Buskerud (Viken). Mesteparten av arbeidet har vært konsentrert om midtre deler av fylket, men supplert av enkelte funn både lenger nord og lenger sør. Det er lagt mest vekt på Modum hvor det fra tidligere har vært god oppfølging av arten. Sammenlignet med de siste årene synes det å ha vært en viss oppgang i 2020, men det er usikkert om det skyldes reell oppgang eller om det er resultat av økt feltinnsats.

Notatet er ført i pennen av Thor Erik Jelstad, som også i all hovedsak har stått for feltarbeidet. Flere har bidratt med supplerende opplysninger.