Statskog offentliggjør nå sine hogstplaner

Etter sak hos Klagenemnda for miljøinformasjon i oktober 2014 konkluderte klagenemnda med at når det foreligger planer for hogst i skog i hogstklasse V og skog eldre enn 120 år, så er dette miljøinformasjon jf. Miljøinformasjonsloven § 16 som Statskog plikter å gi innsyn i.

Saken kom som følge av at Statskog ble klaget inn til Klagenemnda for miljøinformasjon av Naturvernforbundet i Hedmark som krevde utlevering av Statskog sine hogstplaner i fylket. Statskog fikk etter denne beslutningen laget en kartinnsynsløsning i Statskog sitt kartinnsyn som viste dette for Hedmark sin del

Statskog har nå besluttet å offentliggjøre alle sine hogstplaner for hele landet for de drifter Statskog har ansvaret for gjennom en forbedret kartinnsynsløsning. Denne er nå gjort tilgjengelig for alle gjennom Statskog sin kartinnsynsløsning. Denne omfatter potensielle hogstområder som vurderes fortløpende for hogst i perioden 2014-2019 fordelt på skog over og under 120 år.

For å få tilgang til innsynsløsningen åpnes Statskog sitt kartinnsyn på adressen https//:kart.statskog.no. En åpner da en nettside som vist på bilde under. Under oversikten «Layers» krysses det av for temaet «Skog» Under denne igjen krysser en av for «Potensiell hogst Statskog 2014-2019». Ved å zoome ned i kartet vil hogstområdene fremstå med lysegrønn farge for skog under 120 år og med mørkegrønn farge for skog over 120 år.

Områdene som kommer fram som «Biologisk viktig skog» er Statskog sine Nøkkelbiotoper

For øvrig kan det, ved å slå på øvrige lag som er tilgjengelige og som ligger under oversikten «Layers» få en ytterligere detaljering av aktuelle tema. Dette gjelder for eksempel Naturbase, Artsdatakart, Verneområder eller «Statskog i prosess» som er Statskog-områder under utredning for vern, og dermed båndlagt for skogsdrift i påvente av avklaring.