Store naturverdier truet på Ringerike

Ny vei og jernbane kan rasere viktige naturverdier

Det hardner til i kampen om naturen på Ringerike. I samarbeid med næringsliv og kommuner står nå rikspolitikerne klare til å kaste seg over områdene mellom Kroksund og Prestmoen.

I området finner vi bl.a. Juveren naturreservat, Lamyra naturreservat, Synneren naturreservat, Biliåsen landskapsvernområde/Viksåsen naturreservat samt det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.

Det vil videre kunne berøre viktige fugleområder i Kroksund. Forekomster av rødlistearter en rekke steder slik som bittergrønn (EN) og svartgubbe (CR) ved Prestmoen. Borgenmoen med de rødlista soppartene sjokoladekjuke (EN),
slørvokssopp (VU) og tyrislørsopp (VU). Flere kalkrike områder med sjelden flora.

Stortinget har tidligere sagt at Ringeriksbanen skal gå lenger nord, men dette vil man nå kanskje endre da opplegget er en felles trasé for vei og jernbane.