Svar frå Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen har nå ferdigbehandla saken om dispensasjon om oppføring av hytte i randområde for villrein.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde i vedtaket sitt kome til at omsyna til kommuneplanen ikkje ville bli vesentleg tilsidesett ved at dispensasjon blei gitt.

Alle regionale myndigheter hadde gått i mot dispensasjon, og Fylkesmannen i Buskerud klaga
på kommunen sitt vedtak. Kommunen opprettholdt vedtaket sitt, og Fylkesmannen i Oslo blei
settefylkesmann i saken. Dei oppretholdt kommunen sitt vedtak, og kom dermed til motsette
konklusjon som Fylkesmannen i Buskerud. NIB syntes dette var underleg, og med fare for at
vedtaket kunne skape presedens, sende me saken over til Sivilombudsmannen.

Ombudsmannen har brukt lang tid på saka, og undervegs har både NIB og Fylkesmannen i
Oslo uttala seg.

Konklusjonen til ombudsmannen er at saksbehandlinga er prega av fleire feil og manglar.

Manglane knyter seg både til spørsmålet om dei hensyn som ligger bak bestemmelsen det blir
dispensert frå, blir vesentleg tilsidesett, og om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større
enn ulempene etter ei samla vurdering. Ombudsmannen har også kome til at Fylkesmannen
ikkje i tilstrekkeleg grad har vurdert prinsippa i naturmangfoldloven.

Fylkesmannen blir bede om å vurdere saken på nytt.

Svaret fra Sivilombudsmannen kan lastes ned i rammen til høyre.