Trua natur i Lier

Miljødirektoratet gir hvert år midler til kommuner og andre institusjoner for å ta vare på trua natur. Naturvernforbundet Lier oppfordrer lokalpolitikerne i Lier kommune på det sterkeste til å søke på disse midlene i år, da Lier kommune trenger mer kunnskap om sine naturverdier for å forvalte de på en riktig måte.

Hvert år blir alle kommuner i Norge rangert etter deres evne og vilje til å ta vare på naturmangfoldet basert på kommunenes egne rapporteringer. Rangeringen kalles Naturkampen, og utføres av samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA. For 2022 havnet Lier på 89. plass sammenlagt, langt bak nærliggende kommuner som for eksempel Bærum (3.plass), Asker (20.plass), og Hole (29.plass).

Lier scorer høyt på fersk arealplan, men svært dårlig på de fleste andre indikatorer som for eksempel naturkompetanse, økologisk tilstand til elver og bekker, tap av jordbruksland, spredning av fremmedarter, og andel verneområder. Dette kan Lier kommune endre ved politisk vilje.

Til sammenligning så ligger Nesodden på 1.plass, en kommune som tidligere har fått slike tilskudd fra Miljødirektoratet, og har opparbeidet seg mye kompetanse og har klare retningslinjer om bruk av natur i sine planer.

Miljødirektoratet åpner sin søknadsportal 1.desember, og kommuner kan søke på tilskudd både for å kartlegge trua arter, trua naturtyper, ville pollinerende insekter, samt verdifulle kulturlandskapsområder. Dette er midler som Lier kommunen kan få for å øke sin naturkompetanse. Så hvorfor ikke bare søke?

Naturvernforbundet Lier oppfordrer lokalpolitikere til å finne sammen og sette i gang en søknadsprosess der Lier kommune søker om midler til kartlegging av trua natur innen fristen 1.februar. Kunnskap om natur er nemlig helt essensielt for å kunne forvalte naturen på en bærekraftig måte.

Styret i Naturvernforbundet Lier
November 2022