Utredning av alternativ trasé for Ringeriksbanen

Foreningen MiljøRett §112 har tatt initiativ til en kartlegging av at den nye Ringeriksbanen legges over Nittedal til Oslo i stedet for over Sandvika til Oslo. Kartleggingen er utført av Civitas AS og Logistikkutvikling AS.

Rådgivningselskapene Civitas AS og Logistikkutvikling AS har gjort en overordnet og begrenset vurdering av en alternativ trasé for en jernbaneforbindelse mellom Hønefoss og Oslo som kan skåne de store kultur-, landbruks-, natur- og vassdragsverdiene over Kroksund og Nordre Tyrifjorden våtmarksystem. I henhold til Ramsarkonvensjonen er Norge forpliktet til å gjennomføre omfattende konsekvensvurderinger av samferdselsinngrep i dette verdifulle naturområdet, og til å foreta en nøye analyse av hvilke muligheter som finnes med hensyn til utbygging av andre transportkorridorer som sparer naturverdiene.

Rapportens konklusjon er at en samordnet utbygging av Gjøvikbanen og Bergensbanen over Hønefoss, Jevnaker og Nittedal vil være et vesentlig bedre alternativ for miljøet, for samfunnsutviklingen i korridoren og for anvendelsen av offentlige midler. I dag avvikles togtrafikken fra Oslo til Ringerike over to traseer; via Drammen og Hokksund eller via Roa og Jevnaker. Bygging av en tredje jernbanetrasé mellom Hønefoss og Oslo via Sandvika, i tillegg til en ny motorvei, bør samordnes med utviklingen av det eksisterende banenettet vest og nord for Oslo, som Ringeriksbanen, Gjøvikbanen og Randsfjordbanen.

Rapporten kan lastes ned i rammen til høyre.