Uttalelse om ettergodkjenning av tiltak ved Verpentangen

Tiltakshaver søker om ettergodkjenning av ulovlig oppført veifylling og kanal i strandsonen ved Verpenholmen.