Vandrefalk i Buskerud 2017-2018

Rapporten sammenfatter resultatene fra arbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud med vandrefalk (Falco peregrinus) i 2017 og 2018.

Det ble i 2017 funnet 43 territorielle par i fylket, en tilbakegang på fire par (9,5 %) fra året før. I 2018 var det ytterligere en tilbakegang med to par (5 %) til 41. Fra toppåret 2015 er det nå en samlet tilbakegang på 15 % i fylket.

Det ble funnet en ny hekkelokalitet hvert av de to årene. Mer overraskende var at det i 2017 var hele seks lokaliteter som plutselig sto helt tomme mens dette var tilfelle for ytterligere to lokaliteter i 2018. Noen gamle lokaliteter ble også fylt opp med nye fugler, men typisk var det at i begge disse to årene satt det hele seks enslige revirhevdende fugler på tidligere paretablerte lokaliteter.

Bestanden av vandrefalk i Buskerud ble i 2016 vurdert til å være i størrelsesområdet 48-51 par. Dette nedvurderes nå i 2018 til å være i størrelsesområdet 42-45 par.

Det kom 63 unger på vingene i 2017, mens det tilsvarende tallet var 78 året etter. Reproduksjonen i 2017 viste en markant nedgang, mens ungeproduksjonen i 2018 var over forventet.

Det ble i 2017 og 2018 produsert henholdsvis 1,47 og 1,90 unger pr. territorielt par (N=43 og N=41), 1,85/2,11 unger pr. konstatert hekkeforsøk (N=34/N=37) og 2,17/2,52 unger pr. vellykket hekking (N=29/N=31).

Dårlig reproduksjonen på hekkeplassene ser ikke ut til å være årsaken til bestandsnedgangen i fylket. Økt mortalitet for både unger og voksne i vinterhalvåret ser derimot ut til å være hovedårsaken til reduksjonen.

Rapporten kan lastes ned fra rammen øverst til høyre.