Vandrefalk i Buskerud

Rapport med resultater fra kartlegging av vandrefalk i 2016

Rapporten sammenfatter resultatene fra arbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud med vandrefalk (Falco peregrinus) i 2016.

Samlet ble det dette året funnet 47 territorielle par i fylket, en tilbakegang på ett par fra året før.
Hele fire lokaliteter var nyetableringer, mens det på tre gamle lokaliteter hadde skjedd reetableringer.

Dessverre var det samtidig hele fem gamle lokaliteter hvor begge fuglene hadde forsvunnet, og det satt i tillegg enslige fugler på tre lokaliteter.

Bestanden av vandrefalk i Buskerud vurderes i 2016 til fremdeles å være i størrelsesområdet 48-51 par.

Samlet kom det 88 unger på vingene dette året. Det er en god økning fra fjorårets 76 og er det nest høyeste antallet som har vært registrert siden artens reetablering.

Det ble i 2016 produsert henholdsvis 1,87 unger pr. territorielt par (N=47), 2,20 unger pr. konstatert hekkeforsøk (N=40) og 2,51 unger pr. vellykket hekking (N=35).

Av de territorielle parene var det 74 % som fikk unger på vingene. Dette var et langt bedre resultat enn året før og skyldtes i hovedsak gunstige værforhold.