Vedtak i klagesak om dispensasjon for flytebrygge, Fiskumvannet – Øvre Eiker

Naturvernforbundet i Buskerud sendte august 2021 klage på dispensasjon fra reguleringsplan for Fiskumlia 2.


Det ble søkt om dispenasjon fra reguleringsplan for Fiskumlia 2 vedrørende plassering av et bryggeanlegg i Fiskumvannet, Øvre Eiker. I stedet for å plassere bryggeannlegget utfra reguleringsplanen, ble det søkt om å plassere den i et friområde. Øvre Eiker kommune innvilget søknaden, men Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) påklagde dispensasjonen. 

NiB påpekte blant annet at ved å følge den opprinnelige plasseringen av bryggeanlegget i reguleringsplanen, vil det føre til mindre naturinngrep. I tilleg vil plasseringen av bryggeannlegget  nærme Fiskumvannet naturreservat ha en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet.

Øvre Eiker kommune tok ikke klagen vår til følge og det ble videresendt til Statsforvalter. 

NiB fikk medhold i klagen fra Statsforvalter og dispensasjonen avslås.

Vedtaket på klagen kan lastes ned fra rammen til høyre.