Vellykket årsmøte i NiB 27.03. Martin Lindal gjenvalgt som leder.

NiB avholdt årsmøte i Drammen 27. mars, og totalt 22 personer var til stede. Under info delen før årsmøtesakene redegjorde styreleder i Norges Naturvernforbund Silje Ask Lundberg fra arbeidet sentralt.

Blant punktene var: Nasjonal Transport Plan, inkl. ny stamveg Ø – V der 4 alternativer nå er oppe(!), marin forsøpling, underrapportering av biologiske verdier ved konsesjon til småkraftverk og konsekvensanalyse for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun tok også for seg framtidige tilbud og aktiviteter i regi av NNV sentralt, inkludert Operasjon Dagsverk 2017 som gjennomføres 2. november. Her vil midlene gå til arbeidet blant ungdom i Niger deltaet, som har vært svært berørt av oljeboringen i Nigeria.

Silje nevnte også at neste ordinære landsmøte i NNV finner sted i Stavanger 20. -22. april 2018.

Deretter tok styreleder i NiB martin Lindal og Thor Erik Jelstad for seg arbeidet som var gjort med skogsaker, vesentlig i 2. halvår av 2016. Utgangspunktet var en presentasjon som ble laget til et dialogmøte i regi av Fylkesmannen 20.12.16. Her deltok, foruten NiB (3 repr.) og Fylkesmannen, også representanter fra tømmerkjøperne.

Årsmøtet ble ledet av styreleder, sammen med fylkessekretær. Det var støtte fra årsmøtet til framlagt årsmelding og regnskap. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Harald Baardseth. Pernille Rød Larsen fra Lier var innstilt som nytt styremedlem for 2 år. Hun var til stede og presenterte kort sin bakgrunn, fra aktiv i NU i Tønsberg i ungdommen, utdannelse som sivilagronom og verv i DOT og DNT (bl.a. som styreleder 2004 – 2006). Hadde «alltid» vært medlem av Naturvernforbundet. Jobber nå i Norsk Gartnerforbund.

Espen Rise Gregersen fra Drammen var innstilt som ny vara for 2 år. Ikke til stede. Espen Rise Gregersen (25) har master i generell økologi fra NMBU og en bachelorgrad i biologi fra Universitet i Agder. Nå jobber han som biolog (avdelingsingeniør) for Statens vegvesen i Drammen, der han blant annet er fagansvarlig for naturmangfold på planprosjekter. 

Anne Foss fra Nedre Eiker var innstilt som nytt medlem i styret, etter å ha vært møtende vara siden årsmøtet i 2014. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hele referatet kan lastet ned fra rammen til høyre.

Oppdatert kontakt info finnes under «Kontakt oss»