Vern av kommuneskog

Kommunedirektøren foreslår å tilby 10 kommunale skogeiendommer i Asker til frivillig skogvern.

fugl i skog

Vi gleder oss over at Asker kommune foreslår å tilby 10 kommunale skogeiendommer til ordninga med frivillig skogvern. Dette er en sak som Naturvernforbundet har kjempa for i flere år.

I saksframlegget skriver kommunedirektøren:

I Asker er det totalt 258 778 dekar skog, noe som utgjør 69 % av kommunens landareal. Nærmere 6 % av skogen i Asker er vernet etter naturmangfoldsloven, mens det nasjonale målet for skogvern er 10 %. Asker kommune eier rundt 19 000 daa med skog, hvorav 3 332 dekar (17,5 %) er vernet.

Asker kommune har et nasjonalt ansvar for å ta vare på en rekke truede naturtyper og arter som har sin hovedforekomst i kommunen. Dette gjelder bl.a. kalkrike naturtyper. Majoriteten av lokalitetene som er foreslått for frivillig vern er artsrike forekomster av kalkbarskog og kalkedelløvskog er lokalisert til befolkningstette områder. Fem av lokalitetene har forekomster av den sterkt truede naturtypen kalklindeskog. Norge er trolig hovedområdet for kalklindeskoger i Europa og vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne naturtypen.