Verneplan for Hallingskarvet.

Vesentlige mangler i ny nasjonalpark på 457 km2 i Hallingdal. Bildet viser Skarvåi på nordsiden av Hallingskarvet. Denne flotte fossen risikerer nå å bli liggende på utsiden av nasjonalparken om fylkesmannen får bestemme. Naturvernforbundet i Buskerud har lenge hevdet at vassdraget må inn i nasjonalparken. Statsråd Helen Bjørnøy kan berge viktige verneverdier ved å øke arealet på nasjonalparken med 1 til 2 prosent.

Den 14. november 2005 skrev fylkesmannen i Buskerud til Direktoratet for Naturforvaltning og anbefalte vern av Hallingskarvet nasjonalpark. I tilrådningen er det anbefalt at biotopvernområdet ved Finse bør inngå i nasjonalparken. Samtidig er store arealer med landskapsvernomåder utelatt fra verneplanen.

Arbeidet med verneplan for Hallingskarvet startet formelt våren 2002. Fylkesmannens utredningsprogram fra 2002 omfattet et totalareal på 575 kvadratkilometer. Aksept av tilrådningen slik den nå foreligger, vil innebære at totalarealet for nasjonalparken blir redusert med hele 118 km2 .

Det er vesentlig at randområdene til selve høyfjellsplatået med sin rike geologi og varierte natur er tilstrekkelig representert innenfor nasjonalparken. Naturvernforbundet i Buskerud beklager at den kraftige reduksjonen av vernearealer nettopp i randområdene rundt Hallingskarvet medfører at verneverdiene i planlagt nasjonalpark svekkes.

Det ble i 2002 igangsatt konsekvensutredning som fylkesmannens miljøvernavdeling nå anbefaler at Direktoratet for naturforvaltning godkjenner. Mye av arbeidet med verneplanen omfattet dokumentasjon av verne- og brukerinteressene. Det ble utarbeidet 8 fagrapporter om geologi, landskap, plante- og dyreliv, kulturminner, landbruk, jakt og fiske, friluftsliv, reiseliv og vannkraftinteresser, planer og tekniske inngrep. Fylkesmannen i Buskerud opprettet en nettside om verneplanen.

Det ble gjennomført lokal og sentral høring sommeren 2004. Det kom inn 76 uttalelser inkl uttalelse fra FNF Buskerud. På grunn av lokal motstand ble planene endret og ny høring gjennomført sommeren 2005. Det kom inn 31 uttalelser, inkl våre synspunkter:

”Norges Naturvernforbund, Forum for Natur og Friluftsliv – Buskerud og Den Norske Turistforening mener at området rundt Skarvåifossen bør innlemmes i verneforslaget. Dette er et botanisk rikt område, store deler av området er inngrepsfri natur, og fossen er et flott landskapselement.

Fylkesmannen er enig i at dette er et område som helt klart kvalifiserer for vern. Det har imidlertid vært vanskelig å få med det som er verneverdig innenfor de arealrammene som finnes, særlig med tanke på fordelingen av andel statsgrunn og privat grunn. Det arealet som her foreslås tatt inn er privat. I Fylkesmannens forslag er det om lag 50 % statsgrunn og 50 % privat/kommunal grunn, og det er derfor vanskelig å foreslå mer privat grunn inn i nasjonalparken innenfor gjeldende naturvernlov. Forslaget tas ikke til følge.”


Foreslått reduksjon i verneareal er meget beklagelig. Selv en beskjeden utvidelse av planlagt nasjonalpark på 1 til 2 prosent ville bety mye for å ivareta verneverdiene på nordsiden av Hallingskarvet ved Skarvåi.

Naturvernforbundet i Buskerud henstiller til Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet om å innlemme dette særdeles verdifulle området i nasjonlparken.
Vi påpeker at fylkesmannen støtter vår faglige begrunnelse for å innlemme Skarviåi ned til Vierbotnvatnet.

Avslutningsvis vil Naturvernforbundet i Buskerud se det som ønskelig at forvaltnings-myndigheten for nasjonalparken ligger hos fylkesmannen og at det blir avsatt midler til minimum én SNO-stilling til å ivareta daglig oppsyn.

19. november 2005
Øystein Engen