02.11.01: Ole Brum-politikk i kystsonen

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

02.11.01: Ole Brum-politikk i kystsonen

Fylkesrådmannen
Regionalutviklingsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Stavanger 02.11.2001

Høringsuttalelse til fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland.


Vi vil innledningsvis berømme fylkeskommunen for å ha gjennomført det viktige arbeidet med å få en samlet oversikt over bruken av kystsonen, og for fremstillingen av aktuelle interesser, verdier og konflikter.

Tidsrammer og prioritering av tiltak
I innledningen til dokumentet legges det vekt på at det skal samordnes og prioriteres mellom ulike interesser i kystsonen. Dette kommer ikke klart til uttrykk videre i dokumentet. Det er nevnt en rekke bra tiltak, men disse er ikke innbyrdes prioritert og det er ikke sagt noe om hva som ikke er blitt prioritert. Det er derfor ikke mulig å lese seg fram til noen samordning eller prioritering. Det er heller ikke gitt forslag til tidsrammer for når tiltakene skal være gjennomført. Dette gjør at planen blir svak og ikke vil skape engasjement og debatt om bruken av kystsonen.

Frivillige organisasjoner glemt?
Ansvar for gjennomføring av tiltakene er stort sett tildelt statlige, fylkeskommunale eller kommunale etater samt næringslivet. Frivillige organisasjoner er fullstendig utelatt , og det finner vi en smule oppsiktsvekkende. Som det vil være kjent for fylkeskommunen er blant annet Naturvernforbundet i Rogaland involvert i flere av de saksområdene som planen omfatter. I tråd med blant annet Lokal Agenda 21 vil det være naturlig at vi og andre organisasjoner trekkes mer aktivt inn i saker som berører vår saksfelt enn at vi stenges ute. En del av tiltakene, særlig innenfor friluftsliv, kan i stor grad gjennomføres helt eller delvis av frivillige organisasjoner. F.eks. tiltak 2.1.2, 2.1.3 og 2.2.1. Når det gjelder naturvern har Naturvernforbundet og andre klare interesser knyttet til for eksempel tiltak 1.1.1, 1.1.2. og 1.2.3.

Oppdrettsfrie soner i fjordene
Under pkt. Naturvern og biologisk mangfold (side 21) bør det under tiltak være et eget punkt om oppdrettsfrie soner i de indre fjordene i Ryfylke. Det vil si Høgsfjord, Lysefjord, Årdalsfjord, Jøsenfjord, Erfjord. Sandsfjord, Vikedalsfjord og Vatsfjord. Bestandene av laks- og sjøørret er truet i disse fjordssystemene og trenger det vern som oppdrettsfrie soner innebærer. Tiltaket kan gjennomføres uten vesentlige konflikter med oppdrettsinteressene.

Marin verneplan, innspill fra Rogaland
Under tiltakspunktene bør det også fremgå at Rogaland skal komme med innspill til den nasjonale planen for marine verneområder som er eller vil bli igangsatt med det første.

Revisjon av sjøfuglreservatene
Vi vil også foreslå et nytt tiltakspunkt som påpeker behovet for en revisjon av sjøfuglreservatene i fylket. Reservatene ble opprettet for snart 20 år siden, og det er avgjort behov for en ny gjennomgang. Hyttebygging, en økt fritidsbåt-flåte og endringer i oppdrettsvirksomheten har ført til mer ferdsel i kystområdene, og et økt press på naturområdene. Samtidig vet vi at flere hekkeområder for sjøfugl ikke er vernet godt nok, mens områder som er vernet av ulike grunner er forlatt.

Rydd opp ulovlige utbygginger i strandsonen
I kapittel 3.4 om utbygging i kystsonen savnes tiltak som går på å kartlegge og rydde opp i ulovlige utbygginger. Det bør absolutt være et prioritert tiltak å fjerne ulovlige stengsler og anlegg som hindrer alminnelig ferdsel i strandsonen.

Gjenbruk og resirkulering
I kapittel 3.9 om sand-, grus- og pukkressurser bør det innarbeides et punkt om tiltak på gjenbruk og resirkulering av ressursene. Det bør utredes hvordan dette kan gjøres og om det finnes økonomiske intensiver for å få satt tiltak igang.


Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Erik Thoring
Daglig leder


Saksbehandlere: Ketil Waagbø og Erik Thoring