03.03.03 Frykter nålestikk-utbygging i Forsand

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

03.03.03 Frykter nålestikk-utbygging i Forsand
Forsand kommune foreslår en hel rekke hytteutbygginger i kommuneplanen for 2002-2014. Naturvernforbundet støtter fortetting og bygging i allerede etablerte hytteområder, men frårar sterkt å det åpnes for hyttebygging i urørte eller tilnærmet urørte høyfjellsområder. Forbundet mener Lysefjorden er i ferd med å få nok skjelloppdrettsanlegg, og ønsker ingen nye anlegg mellom Mulen og Lyebotn.

Forsand kommune
Rådmannen
Pb.4110
4110 Forsand

Stavanger 30.01.03
Kommentarer til Forsand kommuneplan 2002-2014

Først av alt vil vi gi Forsand kommune honnør for et oversiktlig og godt lesbart kartverk der det klart og tydelig framgår aktuell/foreslått arealdisponering.

Vi har følgende merknader til forslagene i arealdelen av kommuneplanen:

Hyttebygging:
Forsand kommune har hatt en betydelig vekst i hyttebyggingen de seinere åra. Først og fremst i Havn-Høllesli-området. Etter at Lysefjordbrua ble åpnet har det også skjedd en viss hyttebygging langs sørsida av Lysefjorden. I kommuneplan-forslaget legges det til rette for en fortetting i eksisterende hytteområder og i områder med spredt bebyggelse. Samtidig er det forslag om hyttebygging i tilnærmet ubebygde områder.

Vi støtter en politikk som går på en bedre utnytting av allerede bebygde områder. Det må selvsagt skje med et rimelig hensyn til områdenes tåleevne og særskilte naturkvaliteter. Vi er derimot sterkt skeptisk til å åpne for nybygging i naturområder som har få eller ingen hytter fra før. Flere av forslagene vil punktere viktige regionale friluftsområder. Det er ingen formildende omstendighet at det i mange tilfeller foreslås et beskjedent antall hyttebygg. Har man først åpnet et nytt område for hyttebygging, viser all erfaring at hytteveksten vil fortsette. På denne bakgrunn ber vi derfor kommunen om å ta ut følgende foreslåtte,nye hytteområder:

U13 – Rundevatn (Endrane)
I dette området er det idag to hytter hvorav den ene er en tidligere anleggshytte eid av Lyse Energi. Ser vi bort fra kraftlinjene som krysser området, er Rundevatn og det omkringliggende fjellområdet tilnærmet inngrepsfritt og med en svært begrenset hytte/stølsbebyggelse. Slik bør det fortsatt være med tanke på de store friluftskvalitetene dette området har. Vi har forøvrig registrert at det er bygd en ny hytte vest for Kringlevatn som har fått en særs uheldig plassering i landskapet.

Vi mener at det foreslåtte hyttefeltet ved Rundevatn må tas ut av planen. I den grad det er ønske om hytter i denne delen av kommunen, vil det foreslåtte hyttebyggeområdet på Fossmark kunne dekke behovet.

H11 – Haukalibrynet
Dette området er den vestre innfallsporten til fjellområdet mellom Lysefjorden (Eiane) og Espedalen. Her finnes det i dag en hytte/stølsbu. Det er etter vår oppfatning helt uakseptabelt å tillate hyttebygging i et så sentralt adkomstområde. Vi vil derfor sterkt frarå at det tillates nye hytter her, og mener at eventuell hyttebygging må skje i lavereliggende strøk i området (jfr. U 16).

H 12 – Espedalsstølen
Her finnes det i dag et større antall stølshytter samlet i et konsentrert område. Etter det vi kan se vil stølsområdet enten ligge innenfor eller i kanten av det foreslåtte landskapsvernområdet for Frafjordheiene. Det tilsier at man skal være svært varsom med å tillate ny hyttebygging. Vi mener at forslaget om ni nye hytter enten må utgå eller at antallet hytter må reduseres betydelig.

U 8, 9 og 10 – Håhellerstøl, Fylgjesdalen og Lysestølen
Det aktuelle fjellområdet nord for Lysefjorden/Lysebotn er preget av flere tunge inngrep først og fremst kraftutbygging med tilhørende veier og kraftlinjer. I forvaltningen av dette området må man søke å unngå nye inngrep i de deler av området som er uberørt eller lite berørt i dag. På en bakgrunn vil vi sterkt frarå at det bygges hytter i områdene U 8 og U9. Det planlagte hytteområdet ved Lysestølen er vi skeptisk til, men her stiller saken seg i et noe annet lys ettersom det aktuelle området er preget av ulike inngrep.

Når det gjelder H 10 Bergelia konstaterer vi at området er merket LNF der friluftsliv er det dominerende formål. Slik vi ser det er det en konflikt mellom dette formålet og forslaget i kommuneplanen om å tillate bygging av inntil 17 hytter. Bergelia er for øvrig et vakkert lauvskogsområde med et betydelig innslag av eik. Området inngår i et særmerkt og vakkert parti av Lysefjorden og vi er skeptisk til at dette landskapet blir bebygd med flere hytter. Det vil også føre til flere nye inngrep i strandsonen.

Akvakultur
I Lysefjorden er det i dag utplassert et større antall anlegg for skjelldyrking. I kommuneplanen det foreslått en hel rekke nye lokaliteter på begge sider av fjorden.

Anleggene slik de er utformet i dag, innebærer en visuell forurensing i et fjordlandskap som er blant de vakreste og mest besøkte i landet. Men det volum og store antall oppdrettsanlegg det legges opp bør det også reises spørsmål om fjordens tåleevne med tanke på forurensing. Det er kjent at dyrkingsskjell under gitte omstendigheter kan tilføre vannet mer næringstoffer enn det renser.

Vi mener at blåskjelldyrking ikke bør tillates i Lysefjorden fra Mulen og til Lysebotn. Hvis det likevel åpnes for anlegg her, må det stilles krav om anleggene skal være nedsenket.
Andre merknader

I planens tekstdel er det referert til masseuttak i Espedal og til minikraftverk i Øvre Espedal. For førstnevnte skal det utarbeides en egen konsekvensutredning som vi får høve til å kommentere. I denne sammenheng ønsker vi å minne om at vernede vassdrag med tilhørende rikspolitiske retningslinjer legger klare føringer på inngrep i hovedvassdraget og tilhørende sidevassdrag.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder


Gjenpart til:
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen
Rogaland fylkeskommune, regionalavd.
Fiskeridirektoratet region Rogaland
Forum for natur og friluftsliv Rogaland

Relaterte saker: