03.03.03 Strand må utlyse miljøvernlederstilling

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

03.03.03 Strand må utlyse miljøvernlederstilling
Strand kommune har hatt miljøvernleder i 6-7 år, men nå er stillingen truet, frykter Naturvernforbundet i Strand. Kommunes miljøvernleder sluttet 31. januar, og stillingen er ikke utlyst. Strand har store miljøutfordringer, og stillingen må straks utlyses og besettes, krever lokallageti et brev til kommunen.

Naturvernforbundet i Strand Tau 31.01.03


Strand kommune ved Miljøenheten
Gruppeledere i de politiske partiene: Ap, Krf, H, Frp, Tvp, Sp,V, SV
Politisk sekretær
Strandbuen

LEDIG STILLLING SOM MILJØVERNLEDER ?

NiS har i styremøte 28.01.03 diskutert miljøvernlederstillingen i Strand kommune.

Vi er kjent med at nåværende miljøvernleder slutter i sin stilling 31.01.03. Stillingen har nå vært fast i 6-7 år og før det et par år på åremål med støtte fra staten.
I gjeldende organisasjonsplan er fortsatt denne stillingen med, men da den foreløpig ikke er utlyst som ledig, er NiS bekymret for at kommunen kan komme til å bli uten miljøvernleder på ubestemt tid eller for bestandig. Dette vil være beklagelig da Strand kommune har stor nytte av en miljøvernleder.

Naturvernforbundet i Strand vil derfor henstille til Strand kommune om at den ledige stillingen som miljøvernleder lyses ut så snart som mulig.

Av kommunens tjenestebeskrivelser (se vedlegg) går det fram hvilke oppgaver som skal tas vare på av denne stillingen. Disse oppgavene er omfattende og krever at personalet har høy kompetanse på området og har tid til å utføre det.
Dersom stillingen forsvinner, må mye av miljøvernlederens arbeid legges til andre ansatte i kommuneadministrasjonen. Da de som regel er fullt beskjeftiget med sine eksisterende arbeidsoppgaver, står miljøvern i fare for å bli nedprioritert.

Strand kommune har et relativt stort innbyggertall (2-3 ganger snitt-kommune), men er liten i areal, og da innbyggertallet forventes å vokse sterkt i forbindelse med nærmere tilknytning mot Stavanger-halvøya., betyr det større press mot natur og rekreasjonsmuligheter. Gjennom år har kommunen markedsført seg som en kommune med rik tilgang på sjø og fjell som en del av høy livskvalitet. I stillingsannonser blir også natur og miljø brukt for å gjøre det attraktivt å bo her. For å kunne hevde disse kvaliteter også i fremtiden, må miljøvernarbeidet heller utvides enn innskrenkes.

Miljøenheten som miljøvernlederstillingen er lagt til har allerede i navnet sitt en iboende prestisje for å ivareta alle typer miljøoppgaver. Denne etaten må ha god kompetanse for å kunne utføre miljøvernarbeid tilfredstillende. En slik kompetanse oppnås best med en uavhengig stilling som har miljøvern som hovedoppgave. I situasjoner der miljøvern skal tas hensyn til av personell som har andre hovedoppgaver, blir det lett «bukken og havresekken» der miljøhavren fort blir borte vekk.
Brukervennlighet, helhet og kvalitet på miljøarbeidet mot innbyggere er også lettest å få til når en person har dette som fast oppgave i sin stilling.

I tillegg til tjenestebeskrivelsene vil vi kommentere noen områder:


Kontrollen av vannkvalitet tar for seg hele spekteret med forurensing av bekk, drikkevann, grunnvann og sjø med målinger av dette.

For fri ferdsel arbeides det mye med å få ryddet opp i ulovlig oppsatte stengsler i strandsonen. Strand bruker ca. 1/5 årsverk på dette nå og det er ikke ferdig. (Til sammenligning bruker Sandnes 2 hele årsverk.)

Det delegeres stadig mer miljøvernoppgaver fra stat/fylke til kommunene, slik som økte krav til viltforvaltning (se vedlegg), kontroll av bygg og anleggsavfall, nedgravde oljetanker, miljøkriminalitet etc.

Kartlegging av biologisk mangfold er omfattende. Grunnarbeidet er ferdig, men må oppdateres jevnlig for å kunne se utviklingen og dermed være i stand til å utføre de rette tiltak innen vern.

Samarbeid med skogs og landbruks-myndigheter i alle saker som berører miljøvern (og det gjør de fleste)

Forebyggende miljøskapende arbeid mot skoler, lag og foreninger.

Ved søknad om tilskudd for miljøvern fra stat/fylke kreves det mye og grundig arbeid for å løse ut midler til kommunen.

Behandling av saker etter plan og bygningsloven medfører mye arbeid der sakene berører strandsonen/100-metersbeltet.

Naturvernforbundet i Strand
Rune Folkvord
for: Gunnar Eielsen
leder


Vedlegg: Kommunens tjenestebeskrivelse av miljøvernstillingen
Kommunens tjenestebeskrivelse av viltforvalting

Tjenestebeskrivelse miljøvern :

Formål med tjenesten
Integrere miljøvern i kommunal planlegging og saksbehandling.
Holdningsskapende og forebyggende miljøvernarbeid.
Forvaltning av enkeltsaker i henhold til gjeldende lovverk og planer

Hvem får tjenesten/målgruppe
Kommunens innbyggere og besøkende. Kommunen som organisasjon.

Hva omfatter tjenesten
Saksbehandling, tverrfaglig samarbeid og kontakt med lag/organisasjoner.
Behandling av saker etter plan- og bygningsloven.
Forurensningssaker og kontroll av vannkvalitet.
Forvaltning etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Ivareta allmennhetens muligheter til fri ferdsel i utmark.
Behandling av akvakultursøknader.
Behandling av søknader om minikraftverk.
Fiskeforvaltning.
Naturvern.
Kalking av Jørpelandsvassdraget.
Behandling av søknader om tilskudd innen miljøvern.
Kartlegging og oppdatering av data om biologisk mangfold.

Hvordan få tjenesten
Veiledning om konkrete saker gis ved henvendelse til fagområde miljøvern i kommunens åpningstid.

Forventninger til kunde/mottaker
Fagansvarlig for miljøvern må involveres, og kontaktes i rimelig tid når relevante saker skal behandles.

Kvalitetskriterier
Alle saker skal utføres innenfor gjeldende lover, regler og normer. Henvendelser fra publikum skal besvares så snart som mulig, men alltid innen 3 uker. Mindre enn 2 % av sakene skal inneholde vesentlige feil og mangler.

Pris
Tjenesten er gratis.

Lovgrunnlag/klagerett
Plan- og bygningsloven. Forurensningsloven. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Friluftsloven. Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Naturvernloven.
Klager på enkeltvedtak behandles i hht forvaltningslovens generelle regler og eventuelle spesielle regler for hver enkelt lov.

Andre forhold
Informasjon om naturverdier og biologisk mangfold formidles ved henvendelse til fagområde miljøvern.

Tjenestebeskrivelse vilt

Formål med tjenesten
Forvaltning av vilt i henhold til viltloven m/forskrifter, og ivareta viltverdiene gjennom kommunal planlegging. Informasjon og holdningsskapende arbeid.

Hvem får tjenesten/målgruppe
Kommunens innbyggere og besøkende. Kommunen som organisasjon.

Hva omfatter tjenesten
Saksbehandling, tverrfaglig samarbeid og kontakt med lag/organisasjoner. Godkjenning av vald (områder for jakt) og tildeling av fellingstillatelser for hjortevilt (elg, hjort, rådyr). Systematisering og rapportering av jaktresultater. Søk etter og avliving av skadet vilt. Arrangere jegerprøveeksamen.
Kartlegging og oppdatering av data om vilt. Behandling av søknader om tilskudd til viltforvaltning.

Hvordan få tjenesten
Veiledning om konkrete saker gis ved henvendelse til fagområde vilt i kommunens åpningstid.

Forventninger til kunde/mottaker
Fagansvarlig for vilt må involveres, og kontaktes i rimelig tid når relevante saker skal behandles. Søknader om godkjenning eller endring av vald må leveres innen fastsatte tidsfrister.

Kvalitetskriterier
Alle saker skal utføres innenfor gjeldende lover, regler og normer. Henvendelser fra publikum skal besvares så snart som mulig, men alltid innen 3 uker. Mindre enn 2 % av sakene skal inneholde vesentlige feil og mangler.

Pris
Tjenesten er gratis.

Lovgrunnlag/klagerett
Viltloven. Klager på enkeltvedtak behandles i hht forvaltningslovens generelle regler og eventuelle spesielle regler hjemlet i viltloven.

Andre forhold
Informasjon om viltkart/utbredelse av vilt i kommunen formidles ved henvendelse til fagområde vilt.

Kontakt
Miljøenheten, fagområde vilt.
Besøksadresse; Rådhusgaten 2, Jørpeland
Postadresse; Postboks 115, 4126 Jørpeland
Telefon/telefaks; 51 74 30 00 / 51 74 83 86
Åpningstider; Mandag – fredag kl. 0800 – 1500
Internett; www.strand.kommune.no
Epost; postmottak@strand.kommune.no

Relaterte saker: