03.09.2001: Sjeldne fugler truet av vindkraft

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

03.09.2001: Sjeldne fugler truet av vindkraft

Naturvernforbundet i Rogaland frykter at den planlagte vindkraftparken på Hellandsmyr på Høg-Jæren kan true to sjeldne fuglearter, nemlig sørlig myrsnipe og sørlig heilo. I en uttalelse til NVE ber forbundet om at det blir gjort særskilte vurderinger av utbyggingens effekt på disse og andre arter som har store krav til biotop.

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo

Dato: 03.09.2001
Vindmøller og problematikk knyttet til fugleliv på Hellandsmyra

Vi viser til vår høringsuttalelse (28.08.01) i tilknytning til melding om KU for vindkraftanlegg på Høg-Jæren (Hellandsmyr). Vi har gjort en vurdering av mulige konsekvenser for fuglelivet på Hellandsmyr, men denne var dessverre ikke klar før etter høringsfristen utløp 31.8. Vurderingen ettersendes herved.
Hellandsmyra representerer en biotop som før var karakteristisk for Jæren, men som man i dag kun finner små fragmenter igjen av. Tilsvarende gjelder spesielt fuglefaunaen som er tilknyttet disse, og mange fuglearter på Jæren har blitt redusert i utbredelse og antall som følge av mangel på biotoper. Hellandsmyren representerer en restbiotop for flere arter (særlig vadere), og inngrep her kan ha stor effekt på fuglelivet. Vi ser dette som svært uheldig, og det er spesielt pedagogisk viktig å bevare representative områder fra det tidligere karakteristiske kulturlandskapet med områdenes stedegne fauna og flora.
Sørlig myrsnipe (Calidris alpina schinzii) er en rødlisteart som er registrert hekkende i området som er planlagt utbygget. Denne arten stiller store krav til biotopen, og kun små endringer i Hellandsmyras stedegne habitat kan ødelegge denne biotopen som hekkeplass for arten.
Dette er en av få gjenværende biotoper for denne rødlistearten i Norge, og vi finner det svært sannsynlig at arten vil bli berørt av utbygningen.
Videre er det registrert sørlig variant av heilo (Pluvialis apricaria apricaria) . Dette er en variant av arten heilo som før var egen underart. I dag er denne ikke definert som egen art, men varianten har tilsvarende en pedagogisk og vitenskapelig betydning. Denne er morfologisk distinkt fra vanlig heilo (Pluvialis apricaria altifons), men kun akademiske detaljer gjør at varianten i dag ikke er egen underart. Tilsvarende sørlig myrsnipe har også denne varianten av heilo en utbredelse bergrenset til lyngheiene på Jæren, med kjerneområde i Synnesvarden/ Hellandsmyra-området. Arten heilo er generelt svært kravstore til habitat, og knyttet til tradisjonelle plasser. Arealødeleggelser som følge av veier eller vindmøllefundamenter kan føre til at arten oppgir området som hekkeplass.
Naturvernforbundet i Rogaland finner det svært sansynlig at vindmølleparken kan ha store konsekvenser for det karakteristiske fuglelivet, og krever derfor generelt alle forhold omkring dette utredet.
Videre krever vi spesielt utredet utbygningens effekter på:

  1. Arter med særlig arealkrevende fluktspill (storspove)
  2. Arter med store krav til biotop (spes heilo og sørlig myrsnipe)
  3. I hvilken grad utbygningen (herunder veier, vindmøllefundamenter) vil virke drenerende og biotop-ødeleggende (særlig med tanke på heilo og sørlig myrsnipe)
  4. Fuglelivet som følge av at en flat biotop nå får et stort innslag av utsiktsposter for predatorer (særlig eggpredagtorer som ravn og kråke).

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland Erik Thoring Daglig leder
Vegard Ankerstrand Larsen Saksbehandler

Gjenpart til:
Norsk Vind Energi A/S Fylkesmannens miljøvernavdeling Rogaland Fylkeskommune, regionalavd.
Direktoratet for naturforvaltning Forum for Natur og Friluftsliv Rogaland Time kommune Hå kommune Norges Jeger og fiskerforbund, Rogaland Norges Naturvernforbund Natur og Ungdom