03.12.01: Bedre jordvern i Sandnes

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

03.12.01: Bedre jordvern i Sandnes

Sandnes kommune legger opp til et for høyt forbruk av fulldyrka jordbruksareal i sitt forslag til kommuneplan for perioden 2002-2017. Naturvernforbundet mener også at det må satses betydelig mer på kollektivtrafikk. Forslaget om et stort industriområde på Foss-Eikeland kan ikke aksepteres.

Sandnes kommune
Rådmannen
Pb. 583
4305 Sandnes

Stavanger 3.12.01

Høringsuttalelse til kommuneplan for Sandnes 2002-2017

Vern bedre om den dyrka jorda

Halvparten av arealet som er tenkt brukt i neste kommuneplanperiode er fulldyrka jordbruksjord. Det er bekymringsfullt, særlig fordi utbyggingene til bolig- og næringsformål vil berøre sentrale jordbruksstrøk som Austrått,Vatne, Sviland, Forus, Stangeland, Austvoll, Skjæveland og Sørbø-Hove.
Naturvernforbundet oppfordrer Sandnes kommune til å gjøre nye anstrengelser for å redusere nedbyggingen av byens dyrka jord. Vi vil foreslå følgende tiltak:

  • Fortetting og bedre utnytting av sentrale tomter.

Indre Vågen og Norestraen er eksempler på arealer som kan få en høy utnyttingsgrad til bolig-og næringsformål. Fortetting i eksisterende næringsareal må stimuleres. Blant annet blir det brukt altfor mye parkeringsareal til matpakkekjørerne.

  • Bygg fjellhaller

Sandnes har mye og godt fjell i umiddelbar nærhet av flere boligområder. Her finnes det muligheter som er lite brukt. Vi mener idrettshaller og enkelte andre offentlige og private virksomheter kan plasseres i fjell. Det er arealbesparende, energibesparende og gir god driftsøkonomi. Dessuten får man steinmasse som kan brukes til fornuftige formål.

  • Bygg mer på lavproduktive arealer

En større andel av den fremtidige utbygging må skje i retning Figgjo, Dale og Gramstad/Vatnefjell. Sistnevnte forutsetter fjordkryssing, et prosjekt som må gå foran andre vegprosjekter i regionen.

  • Spar jordbruksjorda på Vatne

Det er en dårlig ide å bruke fulldyrka jordbruksjord i Vatnekrossen til skole og idrettshall. Bedre alternativer finnes, f.eks. utvidelse av Hana skole i kombinasjon med bygging av idrettshall i fjell. Eller bygging av ny skole i Vatnelia med de kvaliteter denne lokaliseringen vil ha i forhold til elevenes utemiljø. Vi frykter at nedbygging av jord i Vatnekrossen kan være begynnelsen på slutten for jordbruket på Vatne.

Sats mer på kollektivtransport

Det må satses langt mer på kollektivtransport på bekostning av nye vegprosjekt som fremmer økt privatbilisme. Sandnes står i fare for å få trafikkinfarkt dersom den kolossale veksten i privatbilismen får fortsette uten mottiltak. En større andel av inntektene fra bompengeringen må øremerkes til en forbedring av tog- og busstilbudet. Planene om bybane må realiseres tidligst mulig i planperioden.

Nei til alternativ II på Foss-Eikeland

I kommuneplanforslaget er det vist et alternativ II for utvidelse av sandtaket/industriområdet på Foss-Eikeland. Dette er strid med den nylig vedtatte fylkesdelplanen for arealplanlegging og langsiktig byutvikling på Jæren. Alternativ II viser et omfattende inngrep i et stadig viktigere friluftsområde, og forslaget vil også rasere en viktig våtmarkslokalitet, Plassatjørn. Naturvernforbundet mener alternativ II må avvises, men ser at det kan oppstå behov for sanduttak utover det som allerede er godkjent på Foss-Eikeland. Vi mener spørsmålet om ressursuttak må ses i en større regional sammenheng og at denne debatten bør tas ved første rullering av kommuneplanen

Men vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland
Erik Thoring
Daglig leder