10.09.01: Bevar kulturlandskapet nord for Litle Stokkavatn

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

10.09.01: Bevar kulturlandskapet nord for Litle Stokkavatn

Kultur og byutvikling
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger 10.08.01

Plan 1766- Reguleringsplan for område nord for Litle Stokkavatn, Tasta
Naturvernforbundet har hatt ambisjoner om å komme med innspill til ovennevnte reguleringsplan, men har av ulike grunner ikke klart å gjøre dette før den politiske behandlingen. Det beklager vi. Vi håper likevel at medlemmene i kommunalstyret for byutvikling kan bli orientert om våre synspunkter gjennom dette brevet.
Naturvernforbundet i Rogaland går inn for to av de foreslåtte turveiene, og ber om at gjennomføringen av disse blir prioritert.
Prioritet 1:
T1 – Store Stokkavatn til Missippibekken rensepark.
Dette er en svært viktig hovedadkomst til Store Stokkavatn som i dag er under en hver kritikk. Stitråkket her består at et snart ti meter bredt sorpebelte gjennom skogen som er svært lite fremkommelig, særlig for syklister og barnevogner. Adkomsten må snarest bygges med fast grusdekke og uten gjerdeklyver.
Prioritet 2:
T5 – Vølstadveien ved turvei til Litle Stokkavatn.
Turgåere må i dag følge Vølstadveien til endes for å komme til Store og Litle Stokkavatn. En forbindelse som foreslått i T5 vil ha stor nytteverdi fordi det vil lette adgangen til turveiene ved de nevnte vatn. Det er også et poeng at folk slipper å måtte gå på en asfaltert bilvei som slynger seg gjennom et bebygd område. Bilveien kan dessuten oppleves som en omvei i forhold til folks ønske om å komme direkte og raskt til naturområdene.
Kjerneområdet i det unike kulturlandskapet nord for Vølstadveien bør ikke bebygges med turveier. At området er tilnærmet urørt har verdi i seg selv, og særlig i en by der tilsvarende områder knapt finnes. Byen trenger åpne og frie boltreplasser der brukerne leter seg fram i landskapet med egen hjelp. Det finnes flere naturstier i området som viser at mange allerede har funnet fram til området.

Ny trase
Hvis det likevel skulle være et ønske om å etablere en turveiforbindelse mellom Vølstadveien og Myrveien, vil vi foreslå at forbindelsen T3 blir forskjøvet østover og knyttes direkte til eksisterende turvei over Byhaugtunnelen. Da vil man få en tjenelig forbindelse og samtidig bevare kjerneområdet urørt for inngrep. Vårt turveiforslag ligger utenfor Vegvesenets framtidige byggesone ved en eventuell utvidelse av E 39.
Forslaget vårt vil for øvrig spare Stavanger kommune for betydelige investeringer fordi forbindelsen T 4 kan droppes til fordel for T5. Vårt forslag fremgår på vedlagte kart.
Når det gjelder forbindelsen T2 ber vi om at denne tas ut av planen i sin helhet. Turveien vil introdusere trafikk i et område som er svært lite brukt, og der rådyrstammen har et viktig fristed. Igjen vil vi få påpeke behovet for å bevare noe natur- og kulturlandskap uten tilrettelegging, med mindre behovet er påtrengende stort. Hvis T2 likevel tas med i reguleringsplanen, vil vi be om det plasseres langt bak i utbyggingsrekkefølgen.
Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Arne Næsheim Erik Thoring
Styreleder Daglig leder

Gjenpart til:
Stavanger kommune, park og idrett
Fylkesmannens miljøvernavdeling