10.09.01: Vær varsom med Hafrsfjordsti

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

10.09.01: Vær varsom med Hafrsfjordsti

Kultur og byutvikling
Pb. 8001
4068 Stavanger

Stavanger 10.09.01


Plan 1893. Reguleringsplan for turvei langs Hafrsfjord, Madla bydel
Arbeidet med denne reguleringsplanen bør stilles i bero. Før reguleringsarbeidet igangsettes må naturvernverdiene i strandsonen fra Kiellandsstien til Håhammerbrautene kartlegges. Det bør videre avklares hva som skal skje med skytterbanen ved Madlatua fordi dette har stor betydning for den framtidige bruk og tilrettelegging for friluftsliv.
I følge fungerende regionsdirektør ved Forsvarets Bygningstjeneste, Leif Erik Olsen vil det trolig bli bygget en 100 meters innebygget skytebane ved Madlaleiren. En slik bane vil ifølge Olsen tidligst stå klar i 2006, og da vil Forsvarets behov for dagens skytterbane ved Hafrsfjord opphøre. Madlaleiren vil imidlertid ha behov for området ved Madlatua til øvingsfelt for rekruttene. En slik bruk vil ikke kollidere med en allmenn fritidsbruk av området.
Når Forsvaret har fått ny skytterbane i Madlaleiren mener vi tiden er inne for å nedlegge dagens skytterbane, slik det har vært et unisont krav om fra bydelen. Det vil åpne nye og spennende muligheter for å utvikle Madlatua til et viktig friluftsområde i byen. Tilretteleggingen av dette store friluftsområdet bør skje etter en samlet plan der verneverdige lokaliteter inngår.
Etter vår oppfatning har strandsonen fra skytterlagets klubbhus og til veis ende ved Håhammerbrautene betydelig verneverdi. Som en konsekvens av Forsvarets virksomhet er stranda uberørt av inngrep og utfyllinger. Dette er unikt i Stavanger fordi det meste av strandsonen på fastlandet er bebygd eller på andre måter preget av inngrep. En regulering av turvei fra Kiellandsstien og fram til klubbhuset kan legge direkte føringer for den videre framføring av stien til Håhammerbrautene. Vi mener hele strekningen Kiellandsstien -Håhammerbrautene må ses under ett og at det må foreligge en kartlegging av biologisk mangfold, naturtypekvaliteter og landskapsverdier på strekningen.
Naturvernforbundet mener strandsonen på strekningen Skytterlagshuset til Håhammerbrautene kan kvalifisere til regulering som spesialområde naturvern etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Dette bør avklares før det blir fremmet et reguleringsplanforslag (plan 1893) for strekningen Kiellandsstien – Skytterlagets klubbhus.
Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland
Arne Næsheim Erik Thoring
Styreleder Daglig leder

Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Stavanger kommune, park og idrett
Forsvarets bygningstjeneste