11.09.01: Nei til fiskeoppdrett i Figgjoelva

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

11.09.01: Nei til fiskeoppdrett i Figgjoelva

Fiskeridirektoratet i Rogaland
Pb. 43
4291 Kopervik

Stavanger 11.09.01

Øksna Bruk AS, Klepp kommune – Søknad om konsesjon for fiskeoppdrett i Figgjoelva

Naturvernforbundet i Rogaland vil med dette frarå at Øksna Bruk A/S blir gitt konsesjon for fiskeoppdrett i Figgjoelva.
Det er tre grunner til at vi mener konsesjon ikke må gis:
1) Villaksutvalget og regjeringen har foreslått Figgjovassdraget som Nasjonalt Laksevassdrag. Hensikten er blant annet å sikre villaksens levevilkår i en av landets mest produktive lakseelver. Det betyr at inngrep eller aktiviteter som kan true villaksbestanden i elva må unngås. Øksna Bruks fiskeoppdrettsanlegg i vassdraget representerer en trussel mot villaksen, og det vil ikke være forenelig med vassdragets status som Nasjonalt Laksevassdrag at denne virksomheten fortsetter.
2) Et oppdrettsanlegg i et villaksvassdrag vil representere en konstant risiko for sykdomsutbrudd/spredning samt rømming av oppdrettsfisk. Vi mener «føre var-prinsippet» må komme til anvendelse i denne saken. Det er for seint å reagere den dagen det oppstår sykdomsspredning eller omfattende rømming fra Øksna Bruk.
3) Figgjoelva er overbelastet med næringstoffer i hovedsak fra det omkringliggende landbruket, men også fra industrivirksomhet og boligbebyggelse. Næringstilførslene til elva må halveres dersom offisielle mål for vannkvalitet i elva skal nås (jfr. Aksjon Jærvassdrag). I tillegg har det gjennom årene vært flere industriutslipp i elva som har påført villaks og andre viltlevende arter betydelige skade. Figgjoelva har behov for en formidabel sanering av utslipp- og avrenningskilder, og det vil være en god start å nedlegge og å sanere fiskeoppdrettsanlegget til Øksna Bruk. Utslippene av fosfor og nitrogen fra oppdrettsanlegget utgjør om lag ti prosent av de samlede tilførslene til elva.
Vi håper Fiskeridirektoratet i Rogaland avslår konsesjonsøknaden og således bidrar til å forbedre villaksens levekår i Figgjoelva.
Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Arne Næsheim Erik Thoring
Styreleder Daglig leder
Gjenpart til:
Fylkesmannen i Rogaland
Fylksveterinæren i Rogaland
Klepp kommune
Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland
Rogaland fylkeskommune, regionalavd.