14.05.02: Eigersund redder kystlyngheier

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

14.05.02: Eigersund redder kystlyngheier

Stavanger 14.05.02

Eigersund kommune
Ordfører Marit Myklebust
Postboks 580
4370 Egersund

Viktig initiativ for bevaring av røsslyngheiene

Vi ser av Dalane Tidende fra 10.mai at kommunens landbrukskontor i samarbeid med grunneierne ved Helleren skal iverksette tiltak for å skjøtte et 640 dekar stort kystlyngheilandskap. Landbrukskontoret har også ideer om å gjøre noe tilsvarende på Eigerøy .

Disse initiativene setter vi stor pris på. Som det fremgår av reportasjen er kystens lyngheier på sterk retur langs hele kysten. Mye skyldes opphør av beiting kombinert med mildere klima og økte tilførsler av nitrogen fra nedbøren. Røsslyngen taper i konkurransen med bjørk, einer og andre nitrogenfavoriserende planter.

Røsslyngheiene har vært det dominerende kulturlandskapet på kysten i et par tusen år. I løpet av de siste 100 årene har 90 prosent av lyngheiene på kysten forsvunnet, først som følge av nydyrking og gjødsling og seinere som et resultat av beiteopphør. Derfor et dette historiske kystlandskapet vel verdt å ta vare på, slik Eigersund kommune nå har tatt initiativ til.

Naturvernforbundet i Rogaland mener landbrukspolitikken i større grad bør inkludere produksjon av miljøgoder. Kystheilandskapet er et slikt miljøgode som bare kan holdes i live med hjelp fra bøndene. Derfor bør tilskuddssystemet innrettes slik at det oppmuntrer bøndene til å ta i bruk kystheiene til ekstensiv beitedrift kombinert med systematisk lyngsviing og andre skjøtselstiltak. På denne måten vil vi uten store kostnader for samfunnet bevare et historisk kulturlandskap og det biologiske mangfold som er knyttet kystlyngheiene. Og framfor alt vil tiltakene gi befolkningen unike naturopplevelser og gode muligheter for friluftsliv. Det er betydelig enklere å ta seg fram i skjøttet lyngheilandskap enn i et gjengroingslandskap.

Intiativet fra Eigersund er et viktig signal til andre kystkommuner. Kystlyngheiene er en felles-europeisk natur- og kulturarv der Norge har et særskilt verneansvar. I motsetning til mange andre kyststater i Europa har vi fortsatt en betydelig andel kystlyngheier igjen. Prosjektene på Helleren og Eigerøy er viktige tiltak for å opprettholde et utryddingstruet natur- og kulturlandskap.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder

Gjenpart til:
Dalane Tidende
Fylkesmannen i Rogaland