14.05.02: Vern uberørt strand i Hafrsfjord

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

14.05.02: Vern uberørt strand i Hafrsfjord

Stavanger 14.05.02

Stavanger kommune
Kultur og byutvikling
Olav Kyrresgate 23
4005 Stavanger

Vedr. tursti langs Hafrsfjord mellom skytebanen og Kiellandsstien

Vi viser til vedtak i kommunalstyret for byutvikling 11.04 om plan 1893: Reguleringsplan for turvei langs Hafrsfjord. Madla bydel.

I saksforelegget og i en separat uttalelse fra miljøvernsjefen fremkommer det opplysninger som tyder på at vår høringsuttalelse til plan 1893 er misforstått på enkelte punkter. Vi vil her kort presisere hva som er vårt syn:

1) Naturvernforbundet i Rogaland har ikke avvist en tursti som foreslått i plan 1893. Vi har derimot bedt kommunen om stille planen i bero inntil det er avklart hvor turveien skal fortsette vestover inn i skytebaneområdet.

2) Naturvernforbundet mener fremføring av turveier og tilrettelegging av friluftsliv på Madlatua må ses i en helhet og forutsatt at hele området blir frigitt til natur- og friluftsformål. I en slik helhetsvurdering kan det fremgå om det finnes biologisk mangfold, naturtypekvaliteter og spesielle landskapsverdier som bør reguleres til spesialområde naturvern.

3) Det meste av vår høringsuttalelse gjelder strekningen som ligger utenfor plan 1893, – fra Skytterlagets klubbhus til veis ende ved Håhammeren. Dette er den lengste, uberørte strandstrekningen i Stavangers del av Hafrsfjord. Stavanger har med andre ord en siste mulighet for å bevare en del av Hafrsfjord som er uberørt av utfyllinger, bebyggelse, brygger og andre tekniske inngrep. En ny turvei bør følgelig ikke bygges i strandsonen og ved utfylling eller bro langs selve Håhammeren. Veien bør i stedet svinge rundt Håhammeren og komme ned på vollen ved skytebanen. Dette alternativet forutsetter at skytebanen blir avviklet.

4) I følge miljøvernsjefen er ikke kommunen kjent med at det foreligger verneinteresser i området av spesiell karakter eller av regional og nasjonal interesse med basis i de kartlegginger som allerede foreligger. Det er ukjent for oss at det er gjort kartlegging av verneverdier i det aktuelle området. Fylkesmannen i Rogaland som har ansvaret for verneverdier av nasjonal og regional interesse, har ikke foretatt kartlegging og vurdering av strandsonen. Vi etterlyser følgelig en dokumentasjon av hvilke kartlegginger miljøvernsjefen henviser til i sitt brev 2.5.

5) Stavanger kommune har som overordnet mål å ivareta byens biologiske mangfold. Dette er nedfelt i miljøplanen og i kommuneplanen. Vi konstaterer at det per dags dato ikke foreligger en samlet plan i Stavanger for vern av biologisk mangfold og arters leveområder. I en slik plan bør det fremgå verneverdier av lokal, regional og nasjonal interesse. Naturvernforbundet i Rogaland har fremmet en foreløpig plan for vern av natur i Stavanger ( etat for byutvikling 22.04.02). Her har vi pekt på flere aktuelle verneområder deriblant den omtalte strandstrekningen mellom Håhammeren og Skytterlagets klubbhus. Vi forventer at det ikke fremmes reguleringsplaner for turveier og andre tekniske tiltak i områder som kan komme i konflikt med verneverdier knyttet til biologisk mangfold, spesielle naturtypekvaliteter eller særpregede landskapsverdier.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder

Gjenpart til:
Stavanger kommune, parketaten
Fylkesmannens miljøvernavdeling