14. mars 2004 Vern av vassdrag også i Rogaland

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

14. mars 2004 Vern av vassdrag også i Rogaland

Til Høyres årsmøte

Stavanger, 19/2-2004

Vern av vassdrag også i Rogaland

Hittil har stortinget behandlet fire verneplaner for vassdrag. På landsbasis er ca. 20 % av landets vannkraftpotensial vernet. Stortinget har imidlertid ønsket å verne flere vassdrag og NVE har levert et forslag om vern av ytterligere 6 TWh. Dette forslaget vil sannsynligvis behandles i stortinget til våren. Dermed vil muligens i alt 23 % bli vernet på landsbasis.

I sin innstilling til OED har NVE anbefalt å verne 40 vassdrag, men ingen av disse er fra Rogaland. Det er imidlertid fremdeles mulig å få Bjerkreimsvassdraget vernet.

Vi vil med dette brevet be Høyre om å ta opp saken om vern av Bjerkreimsvassdraget på grunnlag av de store natur- og miljøverdiene som finnes her. Vi håper dette kan resultere i at det legges press på Stortinget for å få med Bjerkreimsvassdraget i den Supplerende verneplanen.

Ved alle tidligere verneplaner og også ved denne Supplerende verneplan har stortinget presisert som forutsetning at verneplanene får en god geografisk fordeling. Dette ønsket har vært helt tilsidesatt når det gjelder Rogaland. I Rogaland er kun 7.7 % av vassdragene vernet mens 69 % allerede er bygget ut. Det er ingen andre fylker i Norge som har en dårligere balanse mellom vernede/ikke vernede vassdrag. Av de gjenværende vassdragene i fylket er Bjerkreimsvassdraget suverent. Verdiene i vassdraget er beskrevet og vurdert til topp skår på samtlige vernekriterier i Supplering til verneplan, og de store verdiene i vassdraget er synliggjort i fylkesdelplanen FINK som er ute til høring.

Ved behandlingen av Saudautbygningen og Supplerende verneplan er flere av fylkets verneverdige vassdrag vedtatt utbygget med støtte fra fylkestinget. Dette er i strid med alle tidligere vedtak og må forklares med at en tørr vår etter en rekordartet krafteksport skapte panikk og lett spill for de som ønsket maksimal utbygging. Resultatet ble jo for øvrig at alle parter tapte. Sauda fikk en redusert utbygging, men fylket måtte allikevel ofre de mest verneverdige vassdragene. At veien langs Saudafjorden skal bli turistvei stemmer også dårlig med at vassdragene her blir bortimot tørrlagte. Til sammenligning vil vår nærmeste nabo Hordaland ende på ca. 30 % vern. Allerede i dag endrer opplevelsen av landskapet seg påtagelig ved passering av fylkesgrensen.

I det høringsdokumentet NVE sendte ut i forbindelse med Supplering av Verneplan for vassdrag i 2002, stod Vefsna og Bjerkreimsvassdraget i en særstilling blant de 63 vassdragene som ble vurdert. Bjerkreimsvassdraget har fått høyeste verdier på alle kriterier som er vurdert. Til tross for dette har NVE i sin innstilling til OED gått inn for at Bjerkreimsvassdraget ikke vernes. De skriver:

NVE viser til at det er mange ulike hensyn knyttet til Bjerkreimsvassdraget. I tillegg til meget store verneverdier, er det blant annet interesser knyttet til opprustning av eksisterende kraftverk i kombinasjon med drikkevannsforsyning. NVE ønsker generelt ikke et vassdragsvern der det gjøres unntak for nærmere angitte tiltak, et forhold som flere høringsparter har foreslått. Utnyttelsen av vassdraget bør sees i en større sammenheng der en også kan vurdere utbygging, men forutsetter at også verneverdiene vektlegges i denne forbindelse. På dette grunnlag anbefaler NVE ikke vern av vassdraget.

Den innstilling NVE har forelagt OED, anbefaler at 40 vassdrag med et utbyggings-potensial på i alt 6 TWh foreslås vernet. NVE opplyser også at for 6 av de vassdragene som er foreslått, gjelder vernet bare deler av vassdragene. En opprustning av Maudalsvassdraget og fortsatt drikkevannsuttak burde derfor ikke være til hinder for vern.

Da fylkesutvalget 19/11-2002 behandlet Supplering av verneplan for vassdrag, vedtok man som kjent følgende: «Rogaland Fylkeskommune går inn for varig vern av Bjerkreimsvassdraget med unntak av en begrenset opprustning av eksisterende vannkraftverk i Maudalsgreina, eventuelt kombinert med uttak av vann til drikkevannsforsyning, og en skånsom utbygging i sidevassdragene under forutsetning av at dette ikke påvirker miljøregnskapet for laks eller friluftsinteressene negativt.»

Siste setning i vedtaket åpner opp for en rekke av de planene som Lyse og Dalane Energi har presentert. Det er ingen tvil om at disse planene vil påvirke friluftsinteresser og reiseliv negativt. Dette er godt dokumentert i brosjyren «Bjerkreimsvassdraget fortjener vern» utgitt av vernegruppa.

I Bjerkreim er selvsagt synet på vern delt. Flere er betenkt over utviklingsmulighetene for jordbruket med et vernet vassdrag. Det bør ikke være noen konflikt. På Jæren er som kjent flere av vassdragene varig vernet uten at dette synes å legge noen demper på jordbruket.

Bjerkreimsvassdraget er det største og mest verdifulle av de gjenværende vassdragene vi har i Rogaland. Det er unikt i landssammenheng. Vi håper at Høyre vil medvirke til at det blir tatt inn i Supplerende Verneplan.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Rogaland
Rolv Egelandsdal

Stavanger Turistforening
Kjell Helle Olsen

Relaterte saker:

Vernegruppa for Bjerkreimsvassdraget

Vernegruppa for Saudavassdraga

Vassdragsvern.no