15.05.03 Salamanderdam på Tastarustå

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

15.05.03 Salamanderdam på Tastarustå

Stavanger kommune Park og idrett Olav Kyrresgate 23 4005 Stavanger

Tasta skole Randabergveien 165
4027 Stavanger Stavanger 13.05.03

Vedr. salamanderdammen på Tastarustå

Etter det vi har fått opplyst fra en god og kunnskapsrik kilde, er det registrert en forekomst av liten salamander i dammen som ligger om lag 100 meter nord for Tasta skole. Liten salamander står oppført som sårbar på den nasjonale rødlista over truede arter (Direktoratet for naturforvaltning). Stavanger kommune har gjort vedtak (kommuneplanen) om å ta vare på truede arter og deres leveområder. Følgelig påhviler det kommunen et særlig ansvar å beskytte salamanderne som har tilhold i dammen på Tastarustå.

Etter det vi har fått opplyst er det den seinere tid bygd en turvei kloss ved nevnte dammen. Det betyr antagelig at ferdselen i området vil øke og med den øker risikoen for fangst av salamander. Det er ulovlig, men det er det langt fra alle som kjent med.

Når vi skriver til Stavanger kommune og Tasta skole, er det med et ønske om at dammen og salamanderne der kan få en bedre og tryggere tilværelse. Vi ser for oss at Tasta skole kan være «fadder» for dammen. Det vil si at skolen påtar seg ansvaret for å holde dammen ren for forsøpling og så langt som mulig forhindre at salamanderne blir beskattet. Vi vil tro at dammen og de omkringliggende omgivelser kan tas i bruk i skolens miljøundervisning. Vi vil oppfordre Tasta skole og Stavanger kommune om å komme fram til en ordning som gir en god forvaltning av dammen og dens dyreliv.

Vi får vår side kan om ønskelig bistå med faglige råd knyttet til bevaring av den verneverdige salamanderlokaliteten.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s), Styreleder

Erik Thoring, Daglig leder

Relaterte saker:

Mer om Salamanderer (Sabima)

Nasjonal rødliste over truede arter

Direktoratet for naturforvaltning

Truet salamander tørrlagt (Stavanger Aftenblad)