16.10.01: Historisk sjanse i Risavika

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

16.10.01: Historisk sjanse i Risavika

A/S Norske Shell
Postboks 40
4056 Tananger

Stavanger 12.10.01

Appell til Norske Shell:

Bruk den historiske sjansen til å gjenskape et unikt natur og friluftsområde ved Hestholmen og Nautholmen

Vi viser til vår tidligere uttalelse til reguleringsplanforslaget for Shell-raffineriet i Risavika.
I denne uttalelsen har vi fremhevet betydningen av å sikre mest mulig av den vestlige strandsonen til naturvern-og friluftsformål. Vi understreket her at «tap»av utbyggingsareal mot vest kan kompenseres ved å redusere det foreslåtte friområdet sentralt på tomten, i Asplan Viaks forslag benevnt som F3.
Etter en befaring på tomten vil vi få utdype våre synspunkter og forslag.
Det uomtvistelig mest attraktive og anvendelige arealet for friluftsformål er kyststrekningen fra raffineriets sørlige grense og fram til fyllingen ved Hestholmen. Et bredt belte fram til fyllingen fremstår som i hovedsak ubebygd og uten vesentlige inngrep som forringer områdets naturkvaliteter. Strandlinja er dog uegnet for turgåing fordi den er for kupert og uframkommelig. En tursti kan derimot følge høydedraget som har god framkommelighet i dag sjøl uten noen form for tilrettelegging.
Hele dette ubebygde grøntarealet skal bevares, og det støtter vi naturlig nok. Det er dog viktig at byggehøyden på bygg som grenser til dette friområdet begrenses slik at det ikke virker dominerende og privatiserende i det åpne kystlandskapet.
Når det gjelder fremtidig bruk av fyllingen som delvis dekker Nautholmen, vil vi sterkt anbefale at byggefronten mot vest trekkes tilbake ca. 100 meter i forhold til Asplan Viaks forslag til byggegrense. Vi foreslår at deler av fyllingen som nå dekker deler av Nautholmen fjernes. Da vil strandsonen som vender mot Hestholmen fremstå som et attraktivt og funksjonelt bruksområde til friluftsformål. Fjerning av fyllmasse kan eventuelt skje i samband med gravearbeidene som skal skje i forbindelse med rensing av forurensede masser.
Dette tiltaket vil være av svært stor betydning for bruken og verdien av Nautholmen og Hestholmen som natur- og friluftsområde for befolkningen, og særlig for folk bosatt i Tananger. Hestholmen og Nautholmen er kanskje det beste bade- og utfartsområdet i Tanangers nærområde. Østsiden av Hestholmen ligger i ly for de herskende vindretninger og har strender og svaberg som gjør området særlig godt egnet til friluftsaktiviteter.
Hestholmen og Nautholmen har vært stengt for allmennheten i 35 år. Når nå området skal klargjøres for ny bruk har Norske Shell en historisk sjanse til å gi befolkningen verdifull natur tilbake. Vi håper Norsk Shell som grunneier tar utfordringen og tilrettelegger for et helhetlig og attraktivt natur- og friluftsområde der gjenskaping av deler av Nautholmen inngår.


Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Anne Merete Andersen, Fung. styreleder
Erik Thoring, Daglig leder

Gjenpart til:
Sola kommune
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Rogaland fylkeskommune, regionalplanavd.
Ryfylke Friluftsråd
Jæren Friluftsråd
Forum for Natur og Friluftsråd, Rogaland