16.10.01: Mest mulig vern i Frafjordheiene

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

16.10.01: Mest mulig vern i Frafjordheiene

Fylkesmannen i Rogaland
Miljøvernavdelingen
Postboks 59
4001 Stavanger

Stavanger 12.10.01

Høringsuttalelse til forslag til verneplan for Frafjordheiene

Naturvernforbundet i Rogaland anbefaler det mest omfattende grenseforslaget (alternativ A) i planen ut fra disse argumentene:

  • Det er viktig å få vernet et størst mulig sammenhengende natur- og kulturlandskap i Frafjordheiene.
  • Vernet vil følge føre var prinsippet og forhindre at verneverdiene blir forringet ved utbygging av næringsvirksomhet, hyttebygging, skogsveibygging, etc.
  • Grunneierne argumenterer (side 29) med at de har forvaltet sine eiendommer på en naturvennlig måte i flere generasjoner. Det er ikke gitt at dette vil kunne fortsette framover med økt befolkning og stadig større press mot naturressursene og areal.
  • Landskapsvernet har ikke til hensikt å hindre grunneiernes nåværende virksomhet. Den vil kunne fortsette som før. Vernebestemmelsene vil derimot være til hinder mot fremtidige inngrep fra storsamfunnets side i form av kraftutbygging, kraftlinjer, større veiprosjekter etc. Dette burde være i grunneiernes interesse.

Til teksten i forslaget har vi disse kommentarene:

Side 27, 2.3.3: Naturvernforbundet mener at etableringen verneområdet kan ha en positiv effekt for reiselivsinteressene i Frafjordheienes nærområde. Grønn turisme basert på naturens premisser har et stort potensiale som kan komme distriktene til gode.
I konsekvensvurderingene av verneplanen for reiselivet står det at planen vil medføre forbud mot landing av helikopter på Kjerag. Så vidt vi kjenner til er slik virksomhet forbudt i dag etter lov om motorferdsel i utmark. Slik vil tolker verneplanen vil det ikke kunne gis dispensasjon fra bestemmelsene om forbud om helikopterlanding i verneområdet, for eksempel til filmopptak og andre kommersielle formål.

Side 29, 3.2 Grunneierne mener at de har tatt godt vare på området i generasjoner. Dette er stort sett riktig. Men det finnes unntak fra dette som viser at vern er påkrevet. Oppdyrkingen av myrområdene i Vinddalen har medført rasering av et tidligere urørt område. Det er etablert en anleggsvei, elveløpet er blitt endret og landskapet er nå preget av store sammenhengende fulldyrkede jorder uten tanke på å ta vare på landskapet eller biologisk mangfold.

Til forslag til forskrifter har vi disse kommentarene.

Side 38, 1.3 Naturvernforbundet er i mot at det skal kunne bygges nye landbruksveier i vernesonen. Vi ber om at dette punktet tas ut av forskriftene. De aktuelle områdene er preget av bratt terreng. Bygging av veier vil kunne medføre tydelige skjæringer i terrenget som vil forringe verneverdiene. Veier vil også virke som barrierer i terrenget for plante- og dyrelivet.

Det bør presiseres nærmere hva som menes med mindre bygg til almenne friluftsformål. Naturvernforbundet ønsker ikke en utvikling med f.eks. bygging av velmente sikringsboder, etc. Basehoppere har f.eks. ytret ønske om en hvilebu på Kjerag (side 24), noe vi er sterkt i mot.

Side 39, 2.3 Naturvernforbundet er prinsipielt imot treslagskifte. Vi er sterkt i mot at det tillates treslagskifte innenfor verneområdet. Eventuelt må det presiseres til at det kun kan skiftes til stedegne tresorter.

Side 40 §5.2: Organisert flygning og landing med helikopter og småfly i verneområdet må være forbudt.
Side 41 §5.3: Man bør tilstrebe at jakt skal foregå etter tradisjonelt mønster. Det bør derfor ikke tillates motorisert ferdsel tilknyttet storviltjakt. Fiske må defineres nærmere slik at sportsfiskere ikke kan benytte motorbåt og snøskuter. Øvingsvirksomhet bør ikke kunne foregå innenfor vernede områder.

Side 41 §6: Forvaltningsplanene må inneholde reelle muligheter for ankebehandling av en høyere forvaltningsinstans. Naturvernforbundet kan ikke akseptere at kommunene skal avgjøre klager på egne forvaltningsvedtak.

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Anne Merete Andersen
Fung. Styreleder


Saksbehandler: Ketil Waagbø, tlf. 51 94 66 40 (a), 51 88 39 33 (p)

Gjenpart til:
Rogaland fylkeskommune, regionalplanavd.
Gjesdal kommune
Forsand kommune
Norges Jeger- og fiskerforening, Rogaland
Stavanger Turistforening
Form for Natur og Friluftsliv