Bedre forvaltning av reservater

Etter mange års stillstand kommer det nå forvaltningsplaner for våtmarksreservatene på Jæren på løpende bånd. Naturvernforbundet har lest de to første for Harvalandsvatn i Sola og Søylandsvatnet i Hå. Grundig og godt arbeid, men oppfølgingen blir viktig.

unknown

__CPMMFILEID_URL__::8042:: Harvalandsvatn og Søylandsvatn har vært vernet som naturreservater siden 1996 og inngår i Jæren våtmarkssystem som omfatter i alt 22 verneområder. Alle reservatene har internasjonal vernestatus som Ramsar-områder. 

Mange av våtmarkene på Jæren er truet av gjengroing og intensiv jordbruksaktivitetet i de viktige buffersonene. Men forvaltningsplanene blir det skissert konkrete tiltak som  bør gjennomføres for å sikre verneverdiene på lang sikt. Naturvernforbundet tar til orde for utvidelse av vernområdene ved frivillig vern, oppkjøp eller leieavtaler.