17.06.02: FNF i Rogaland går imot full utbygging i Saudafjellene

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

17.06.02: FNF i Rogaland går imot full utbygging i Saudafjellene

Stavanger, 17/6-2002

Til representantene i Rogaland Fylkesting

Arbeidsutvalget i Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland går imot planene om full utbygging i Saudafjellene.

Arbeidsutvalget støtter forslaget fra Vernegruppen og flertallet i Fylkestinget i Rogaland som tidligere har fremmet forslag om en skånsom utbygging – tilsvarende ca. halvparten av full utbygging.

Full utbygging vil være et dramatisk naturinngrep i de ytterst få områder som gjenstår etter at Rogaland tidligere er bygget hardere ut for vannkraftsformål enn noe annet fylke i landet.

Bak Forum for Natur og Friluftsliv står et 20-talls lokale og regionale natur og friluftslivsorganisasjoner med formål knytter til forsvarlig bruk og vern av naturen i Rogaland. Forumet samler turistforeninger, Jeger og Fisk, Naturvernforbundet og en lang rekke organisasjoner. I sum representerer de bredden og mangfoldet blant de organisasjoner som søker å bevare mangfoldet av natur- og friluftsområder i fylket.

Arbeidsutvalget oppfordrer politikere i Fylkestinget og Fylkesutvalg til å stå fast på tidligere vedtak og videreføre det arbeid skiftende fylkesting har lagt ned i i tre fylkestingsperioder og ikke nå skifte standpunkt og tilrettelegge utbygging av områder og vassdrag som det i årevis har vært flertall for å bevare.

Arbeidsutvalget viser til at to av statens fagdirektorater har kommet til ulike og motstridende vurderinger vedrørende naturverdiene i Saudafjellene. Arbeidsutvalget mener det er mildt sagt ulogisk å legge Vassdragsdirektoratets vurderinger med hensyn til naturverdier til grunn – når deres vurderinger er imøtegått direkte av Direktoratet for Naturforvaltning.

Arbeidsutvalget i Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland ønsker ikke at regionen støtter utbygging som med dagens kraftpriser er ulønnsom og forutsetter betydelig subsidiering for å kunne gjennomføres samtidig som en raserer gjenværende natur i høyfjell og fjordsider med stor verdi for fylkets innbyggere og turister.

Vennlig hilsen
Arbeidssutvalget i Forum for natur og Friluftsliv Rogaland

Anne Katrine Lycke
sekretær, FNF-Rogaland

Øyvind Gjerde
Norsk ornitologisk Forening

Kjell Ove Våg
Norges Jeger og Fiskerforbund-
avd. Rogaland Rogaland

Rolf Svenden
Haugesund Turistforening

Jørund Uboe Soma
Naturvernforbundet i Rogaland

Bjørn Hille
Jæren Friluftsråd