18.06.02: Løftebrudd i miljøpolitikken?

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

18.06.02: Løftebrudd i miljøpolitikken?

Brev til fylkespolitikerne i Rogaland. Også vist som debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 18. juni 2002

Til medlemmene av Rogaland fylkesting


Løftebrudd i miljøpolitikken?

Etter initiativ fra Arbeiderpartiet har fylkesutvalget gått inn for ny behandling av kraftutbygging i Saudafjellene. Et flertall i fylkesutvalget var 4.6.02 enig i at saken skulle legges fram for fylkestinget til ny behandling 11.-12.6.02. Fylkesrådmannen la saken fram med samme saksforelegg og vedtak som fylkestinget med klart flertall tidligere har sluttet seg til, og fastslo at det ikke forelå noe grunnlag for å endre sin innstilling. Fylkestinget vedtok å utsette behandlingen, og vedtok samtidig å delegere myndighet til å gi ny høringsuttalelse til fylkesutvalget. Det var sterk motstand fra en rekke representanter fra de fleste partiene mot flertallets vedtak. Fremgangsmåten ble bl.a. karakterisert som omkamp og som en måte å utmanøvrere en rekke av motstanderne av full kraftutbygging i flere av partiene. Forslag om å utsette saken til oktobertinget falt.

Miljøvernorganisasjonene er svært skuffet, for ikke å si sjokkert over den holdningsendring og de brutte løfter som Arbeiderpartiet og i verste fall også andre partier ser ut til å begå. Vi vil peke på følgende kritikkverdige forhold:

1. Det foreligger ikke noen grunnleggende nye momenter i saken. At NVE legger fram sin innstilling som anbefaler en massiv utbygging, og dermed neglisjerer alle viktige naturvernhensyn i Rogaland er ikke noe saklig grunnlag for Rogaland fylkeskommune til å endre holdning. Innstillingen er i pakt med NVEs dårligste tradisjoner som sektororgan for utbygging, og må ikke forveksles med en helhetlig samfunnsmessig vurdering som fylkestinget bør gjøre. Det er også andre direktorater som har avgitt sine anbefalinger, for eksempel Direktoratet for naturforvalting som bla har uttalt: «Totalt sett representerer alternativet en så stor grad av skader og konflikter at det framstår som både uaktuelt og uakseptabelt.»
Skal også synspunkter fra dette direktoratet gi grunnlag for ny behandling?

2. Skal Rogaland fylkeskommune gjøre en ny vurdering av store og viktige saker for fylket hver gang et nasjonalt organ har gitt sin innstilling. Skal saken opp til ny behandling når OED har avgitt sin innstilling? Når Miljøverndepartementet har uttalt seg? Når energi- og miljøkomiteen har avgitt sin innstilling? Skal fylkeskommunens politikk ha troverdighet må den ligge fast og være forutsigbar, og dessuten være basert på en helhetlig vurdering av interesser for utbygging og vern i fylket. Er den ikke det lengre?

3. Arbeiderpartiet i Rogaland har tidligere sluttet seg til planer for vern og utbygging i fylket som forutsetter at noen av de siste, urørte vassdrag i fylket, herunder vassdragene rundt Skaulen, skal vernes fordi de har store naturverdier, og fordi Rogaland fylke mer enn noe annet fylke har vært utsatt for store kraftutbygginger med omfattende og ødeleggende inngrep i verdifull natur? (Vi vil minne om at bare 8% av Rogalands vassdrag er vernet – mot 28% i Hordaland og 20 % for landet som helthet). Er denne type miljøverdier plutselig uten verdi for Arbeiderpartiet. Og eventuelt også for Kristelig folkeparti og Senterpartiet (som stemte for fylkestingets vedtak)? I så fall har de lurt både miljøvernorganisasjonene og befolkningen for øvrig.

4. De fleste partiene på Stortinget har sluttet seg til et vedtak om at «de store vannkraftutbyggingers tid er forbi.» Saudautbyggingen er det største av de aktuelle, gjenværende prosjektene. Dette vedtaket blir meningsløst dersom man ikke tar ut de mest verneverdige vassdragene fra Saudaplanene. Vi håper fortsatt at vi kan stole på partiene på Stortinget, men gjelder ikke klare Stortingsvedtak på prinsippielt grunnlag for partiene, også på fylkesnivået?

5. Er denne saken en illustrasjon på at Fylkeskommunen allikevel ikke er egnet til å forvalte miljøpolitikken i fylket? Er det større grunn til å ha tillit til statsforvaltningen på fylkesnivået? Fylkesmannen i Rogaland har sagt nei til utbyggers forslag.

Fylkestinget har ved gjentatte anledninger gått inn for vern av de urørte Saudavassdragene.
Miljøvernorganisasjonene oppfordrer sterkt fylkespartiene som til nå har vist en ansvarsbevisst miljøpolitikk i avveiningen av utbygging og naturvern, om å stå fast på fylkestingets tidligere vedtak i Saudasaken. Dette er ikke et valg mellom full og ingen utbygging. Det finnes mellomløsninger, for eksempel «Alternativ 2000» som vil øke kraftproduksjonen med 40%

Stavanger, 17. juni 2002

Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland
Oddvar Vermedal

Naturvernforbundet i Rogaland
Jørund Soma Ubøe

Stavanger Turistforening
Kjell Helle Olsen