18.12.01: Grusforekomster truet i Årdal

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

18.12.01: Grusforekomster truet i Årdal

Asplan Viak Stavanger AS
Østervåg 7
4006 Stavanger

Stavanger 12.11.01

Vedr. grusuttak i Årdal – varsel om plan og utredningsarbeid

Fra lokalpressen har vi registrert at Norstone AS igangsetter plan- og utredningsarbeid med sikte på å sikre framtidige uttak av grusressurser i Årdal i Hjelmeland. Vår uttalelse er basert på et dårlig kart gjengitt i pressen. Ved henvendelse til Norstone AS ( Knut Petter Netland) får vi opplyst at dette er det eneste materialet som foreligger nå.

Naturvernforbundet i Rogaland (Rogaland Naturvern) fremmet allerede i 1975 (jfr. Rygjavern november 1975) krav om at det må utarbeides en samlet plan for fylkets uttak av sand- og grusressurser. Her het det blant annet følgende:

«Alle parter bør være interessert i at utnyttelsen av disse naturrikdommene foregår etter en samlet plan som tar hensyn både til landskapsmessige og ressurspolitiske sider».

Vi konstaterer at det 25 år etter ikke foreligger en slik samlet plan. Vi konstaterer også at Miljøverndepartementets forslag til vern av kvartærgeologiske områder og forekomster i Rogaland (1987) ikke er gjennomført. Det er sterkt beklagelig at verken industrien, politiske myndigheter eller vernemyndigheter har klart å samarbeide om en samlet plan for vern og bruk av en begrenset, ikke fornybar ressurs av nasjonal verdi.

Naturvernforbundet i Rogaland er i dag som for 25 år siden opptatt av at natur-og ressursforvaltningen skal skje i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Vi kan ikke akseptere en bit for bit forvaltning av sand- og grusressursene i Rogaland. Norstone A/S sitt prosjekt må følgelig henvises til behandling i en samlet og overordnet plan for hele fylket.

Planene om framtidige uttak i Årdal anser vi for å være svært konfliktfylte også i forhold til andre interesser. Så vidt vi kan se av publisert kart vil store deler av endemorenen i sør-vestre enden av Øvre Tysdalsvatn blir utgravd. Denne morenen er foreslått i prioriteringsgruppe II i verneplanen for kvartærgeologiske områder i Rogaland (1987). Inngrepet vil også ha stor negativ effekt på landskapet i Årdal.

Vi vil dessuten minne om at Årdalsvassdraget av flere organisasjoner (deriblant Naturvernforbundet) og myndigheter er foreslått som nasjonalt laksevassdrag. Inngrep i eller ved elva eller forhold som på andre måter kan berøre vassdraget skal ikke tillates i et nasjonalt laksevassdrag. Vannressursloven som trådte i kraft i år stiller dessuten strenge krav til vern av vassdrag mot skadelige inngrep.

Vi forventer at vil blir tilsendt aktuelle høringsdokumenter dersom Norstone AS velger å videreføre sitt plan- og utredningsarbeide.

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring
Daglig leder

Gjenpart er sendt til:

Hjelmeland kommune
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavd.
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Miljøverndepartementet
Norges Naturvernforbund