19.11.02 Skeptisk til turvei i Gjesdal

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

19.11.02 Skeptisk til turvei i Gjesdal

Gjesdal Kommune
Postboks 70
4330 Ålgård
att: plan- og bygningssjef

Stavanger 11.11.02

Vedr. forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Edlandsvatnet til Skurve, Gjesdal kommune

Naturvernforbundet i Rogaland anbefaler at gang- og sykkelveien bygges etter alternativ 1 og at det i tillegg opparbeides en ren turvei av svært enkel standard langs Edlandsvatnet, fra E39 til FV 201.

Her følger vår vurdering av de tre foreliggende alternativene:

Alternativ 1:
Vegsjefen i Rogaland karakteriserer dette alternativet som den effektive ruten fra transportsyklister. Det synspunktet deler vi. Traseen vil være det eneste reelle sykkelalternativet for ansatte ved det framtidige industriområdet på Skurve. Traseen vil også gi effektiv og trygg adkomst for skolebarn og andre bosatte ved den aktuelle strekningen. Gang- og sykkelveien vil dessuten få fast dekke. Det kan etter vår oppfatning ikke være aktuelt ved de to øvrige alternativene. Vi forutsetter at alternativ 3 og deler av alternativ 2 er planlagt bygd med grusdekke.

I beskrivelsen av Alternativ 1 anbefaler AROS (side 5) «at det også etableres en ren turvei langs Edlandsvatnet. Denne kan være i svært enkel standard». Det er et godt forslag. Vi er oppmerksom på problemet knyttet beitedyrs tilgang til vann dersom det bygges gjerde mellom stien og beitemarka. AROS har antydet at det kan anlegges en kunstig bukt inn på beitet og der turveien krysser bukta med en bro. ( se side 6). En slik bukt må i så fall ha en utforming og et omfang som minimaliserer problemet med forurensinger av dyras drikkevann. Uansett hvilken løsning som blir valgt, må det tas høyde for at grunneierne kan opprettholde beitedriften i området.

Alternativ 2:
Dette er det dyreste og dårligste alternativet i de fleste henseende og vi anser det for uaktuelt.

Alternativ 3:
Dette alternativet er av flere grunner ingen transportåre for syklister. For det første er traseen en stor omvei i forhold til Skurve industriområde. Vi forutsetter at turveien skal bygges med grusdekke, og da vil den fungerere dårligere for syklister sammenliknet med asfaltdekke som ved alternativ 1. Vi forutsetter videre at turveien ikke skal bygges med belysning og det vil følgelig begrense veiens anvendelighet i vinterhalvåret.

De øvre deler av turveien (mot E 39) vil gå i tildels svært bratt terreng, og det kan heller ikke utelukkes problemer med ising om vinteren. Kostnadene ved å holde turveien åpen og tilgjengelig ved større snøfall vil etter vårt skjønn være betydelig høyere enn ved alternativ 1.

Som turvei betraktet har traseen åpenbare kvaliteter for brukerne. Turveien vil gå gjennom et flott natur- og kulturlandskap. Likevel vil vi frarå at dette alternativet blir valgt for strekningen FV 201 og oppover langs Straumåna. Det begrunner vi med følgende:

1.Straumåna tilhører nedbørfeltet til Figgjovassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging. I rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er det gitt klare føringer om at tekniske inngrep i 100 meters beltet fra vann skal unngås. Et VA anlegg i dette området vil være et betydelig inngrep i et vassdrag som har betydelige natur- og kulturkvaliteter. Ikke minst fordi det i budsjettoppsettet til Dimensjon Rådgivning AS er forutsatt asfaltdekke og gatebelysning. Det anser vi som totalt uakseptabelt i et verna vassdrag.

2. Traseen langs Straumåna vil påføre grunneieren uforholdsmessig store begrensninger i jordbruksdrift og husdyrhold. Turvei og gjerder vil være svært uheldige innslag i det åpne og flate kulturlandsskapet øst for det nedlagte sandtaket. Turveien vil også berøre en gammel ferdselsvei på en uheldig måte. For sportsfiskere er det bare sørsida av elva som er egnet for fiske. Her vil det kunne oppstå konflikter med turgåere.

3. Turveien langs Straumåna vil ende i ingenmannsland. Fra E39 er det etter det vi kjenner til ingen eksisterende eller planlagte videreføringer av turveien. Turgåerne må med andre ord gå tilbake samme vei eller følge E39 tilbake mot Ålgård. Det siste er selvsagt en svært farlig og uønsket ferdsel.

4. Hvis man mot formodning ønsker en turveiforbindelse langs Straumåna er en trase på nordsida av elva et langt bedre alternativ. Her er det i dag en gjengrodd vei som følger toppen av en morenerygg et langt stykke opp langs elva. Turveitraseen her vil ikke berøre jordbruksinteresser, ferdselen vil ikke komme i konflikt med fiskeinteressene og den vil oppleves som langt hyggeligere enn alternativet på sørsida. Turveien vil nemlig gå gjennom et skogkledt landskap uten innsyn til boliger og bebyggelse slik tilfellet vil være på sørsida. Turveien vil i langt mindre grad påvirke landskapet langs elva, ettersom traseen vil gå på en morenerygg i god avstand til elva og med en bred vegetasjonssone mellom elv og turvei.

Men vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder

Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Norges Jeger- og fiskerforbund,Rogaland
Gjesdal Bondelag v/ Jan Gunnar Lima

Relaterte saker: